Frågor och svar om beredskapsavgiften

Beredskapsavgift är en avgift som ska finansiera åtgärder som stärker de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid.

Vad är beredskapsavgift?

Beredskapsavgift är en avgift som ska finansiera åtgärder som stärker de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Det kan vara hot och påfrestningar som sabotage, olyckor och naturkatastrofer. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska avgiften av rättviseskäl fördelas med en skälig andel på flera aktörer.

Vem ska betala beredskapsavgift?

I januari 2008 införde PTS en ny modell för vem som ska betala beredskapsavgift. Den innebär att samtliga anmälda operatörer som har en årsomsättning på 30 miljoner kronor eller mer ska betala avgiften. Tidigare har ett 15-tal nätägande operatörer betalat beredskapsavgift, men i och med den nya modellen kommer nu ett 70-tal operatörer att omfattas av avgiften. Avgiften för 2015 planeras att faktureras i september.

Hur stor är avgiften?

Regeringen har beslutat att den sammanlagda beredskapsavgiften för 2015 är 100 miljoner kronor. Anmälda operatörer som har en årsomsättning på 30 miljoner kronor eller mer ska vara med och betala beredskapsavgiften. Avgiften för respektive operatör ska stå i proportion till företagets storlek för att den inte ska bli mer betungande för små än för större företag. Årsavgiften för 2015 blir högst 0,165 procent av årsomsättningen i den anmälningspliktiga verksamheten.

 

Vad används beredskapsavgiften till? 

PTS har i uppgift att med hjälp av anslag och avgifter se till att de elektroniska kommunikationsnäten blir säkrare och robustare. Medlen används för att skapa robusta elektroniska kommunikationer som ska fungera vid allvarliga hot och påfrestningar, exempelvis terrorism och sabotage. Åtgärderna som finansieras är inte begränsade till fasta kommunikationsnät utan berör även mobilnät. Medlen används både i förebyggande syfte och för att bibehålla och utveckla krishanteringsförmågan inom sektorn.

Varför har PTS infört en ny modell för vem som ska betala beredskapsavgift?

Den tidigare avgiftsmodellen utgick från att endast de operatörer som äger ett allmänt kommunikationsnät som anses ha betydelse från allmän synpunkt skulle betala avgiften. Utgångspunkten i den nya modellen är att alla som drar nytta av de åtgärder som PTS vidtar för att stärka de elektroniska kommunikationerna mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar bör betala beredskapsavgift. Avgiften används för att stärka de elektroniska kommunikationerna i samhället som helhet och gagnar därmed alla som bedriver verksamhet inom området, även dem som inte äger nät.

Den nya modellen är mer transparent eftersom samtliga operatörer med en årsomsättning på 30 miljoner kronor eller mer ska betala avgiften, istället för som tidigare då avgiften betalades av dem som enligt PTS bedömning äger nät med betydelse från allmän synpunkt. Den nya modellen bedöms också vara mer hållbar över tiden.