Ledning och styrelse

Ledning

Generaldirektör

Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör

Catarina Wretman

Divisionschefer

  • Divisionen för marknadsutveckling, Björn Blondell
  • Divisionen för samhällsbehov, Catarina Wretman
  • Divisionen för myndighetsstöd, Tove Friberg

Styrelse

PTS är en så kallad styrelsemyndighet. Det framgår av myndighetsförordningen samt PTS instruktion och arbetsordning vad PTS styrelse har för uppgifter.

Styrelsen beslutar bland annat om strategiska mål för myndigheten, övergripande organisation (till exempel avdelningar), årsredovisning och budgetunderlag samt att den utser ställföreträdande generaldirektör (generaldirektören utses av regeringen).

Styrelsen ska också avgöra ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse, samt beslut kring föreskrifter. Det innebär att styrelsen bland annat beslutar om

  • att fastställa den reviderade prismodellen,
  • tillstånd med villkor för samhällsomfattande tjänster,
  • mål och förutsättningar infört tillstånd att använda radiosändare eller nummer samt
  • identifierar företag med betydande inflytande på marknaden och beslutar om skyldigheter (SMP). 

Generaldirektören ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Generaldirektören ska hålla styrelsen informerad om verksamheten och verkställa styrelsens beslut.

PTS styrelse är förordnad från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 mars 2024:

Inga Thoresson Hallgren, ordförande (överdirektör)
Mikael Forsgren (chefsrådman)
Markus Bylund (it-strateg)
Pia Gruvö (avdelningschef)
Tommy Svensson (professor)
Dan Sjöblom (generaldirektör, Post och- telestyrelsen)

Läs om PTS organisation