Behandling av personuppgifter som samlas in genom PTS webbplatser (GDPR)

Här lämnas information om hur PTS behandlar personuppgifter som samlas in genom webbplatserna pts.se och bredbandivarldsklass.se.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. 

Fredagen den 25 maj träder skyddsförordningen i kraft. Då kommer följande att gälla. Längre ner på sidan finns information om personuppgiftslagen som gäller i dag. 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatserna:

 • pts.se
 • bredbandivarldsklass.se

Information om hur du kontaktar PTS finns under rubriken "Kontakt" längst upp på sidan. PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

Ändamål

PTS behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatserna vid:

 • Beställning av informationsmaterial
 • Prenumeration via e-post på nyhetsbrev o.d.
 • Hantering av anmälningar till myndighetens arrangemang
 • Nyttjande av e-tjänster, bl.a. ansökan om nytt tillstånd för VHF-sändare i fritidsbåt, anmälan om saknade brev och ansökan om nummertillstånd. Se särskild informationstext i anslutning till respektive e-tjänst.
 • Loggning av besök på webbplatsen, se mer om detta längre ner.

Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas.

Offentlighetsprincipen

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Den innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och om sekretess på regeringens webbplats.

Överföring av personuppgifter

PTS kan komma att vidarebefordra personuppgifter som lämnats via webbplatsen om PTS är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Beträffande överföring av personuppgifter i samband med nyttjande av e-tjänster, se särskild informationstext i anslutning till respektive e-tjänst.

Rättigheter

För att ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv eller invända mot en personuppgiftsbehandling, eller om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig (registerutdrag), kan du kontakta PTS. Se kontaktuppgifter under rubriken "Kontakt" längst upp på sidan. Mer information om dina rättigheter finns här.

För att klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du höra av dig till PTS och även till Datainspektionen.

Gallring

Personuppgifter som samlats in för beställning av informationsmaterial och hantering av anmälningar till myndighetens arrangemang kommer att finnas kvar hos PTS tills syftet med insamlingen inte längre kvarstår, dvs tills material skickats eller anmälan behandlats. Sker fakturering bevaras personuppgifterna enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter som samlats in för prenumerationer kommer att finnas kvar till dess du meddelar att du vill att de tas bort.

Beträffande gallring av personuppgifter vid nyttjande av e-tjänster, se särskild informationstext i anslutning till respektive e-tjänst.

Loggning av besök till PTS webbplatser

PTS loggar besökare till PTS webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda myndigheten mot obehöriga intrång och virus. Detta innebär att besökarnas ip-adresser registreras och kan undersökas i händelse av incidenter. De insamlade IP-adresserna gallras årligen.

Vidare avidentifieras de uppgifter som loggas och används av PTS för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

PTS lämnar inte uppgifter vidare till andra och använder i normalfallet inte tredjepartsprodukter som samlar in och sänder användaruppgifter till externa parter. De undantag som finns anges vid respektive tjänst/webbplats.

Personuppgiftslagen 

I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Personuppgiftsansvarig

PTS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen pts.se. 

Inkomna uppgifter och offentlighet

PTS är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas PTS av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till PTS blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om PTS är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Dessutom skickas regelbundet uppgifter till Sjöfartsverket gällande fartygsradiotillstånd. Läs mer i villkoren för e-tjänsten Ansökan om nytt tillstånd för VHF-radiosändare i fritidsbåt.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Ändamål för behandling av personuppgifter

PTS behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen vid:

 • beställning av informationsmaterial
 • prenumeration via e-post
 • anmälan om saknade brev
 • ansökan om nytt tillstånd för VHF-sändare i fritidsbåt

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos PTS, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till PTS. Begäran ska enligt PuL göras på papper och kan inte skickas med e-post.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Juridisk information om PTS webbplats

Loggning av besök till PTS webbplatser

PTS loggar besökare till PTS webbplatser av säkerhetsskäl i syfte att skydda myndigheten mot obehöriga intrång och virus. Detta innebär att besökarnas ip-adresser registreras och kan undersökas i händelse av incidenter. De insamlade ip-adresserna gallras med regelbundenhet.

Vidare avidentifieras de uppgifter som loggas och används av PTS för att undersöka hur webbplatserna används och därmed kunna möta besökarnas informationsbehov på bästa sätt.

PTS lämnar inte uppgifter vidare till andra och använder i normalfallet inte tredjepartsprodukter som samlar in och sänder användaruppgifter till externa parter. De undantag som finns anges vid respektive tjänst/webbplats.

Mer information om kakor på PTS webbplats

All juridisk information rörande PTS webbplats