Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Här hittar du den senaste och bekräftade krisinformationen från PTS.

PTS arbete med anledning av coronaviruset

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan i mitten av februari 2020 en krisstab igång som bevakar och hanterar händelser knutna till smittspridningen av coronaviruset.

Krisstaben sammanställer lägesbild för PTS egen verksamhet och myndighetens ansvarsområden (postsektorn och sektorn för elektronisk kommunikation) samt svarar upp mot andra aktörers informationsbehov (till exempel MSB).

PTS har löpande kontakt med sektorernas aktörer för att ha en uppdaterad bild av nuläget samt samverkar med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av corona.

Innehåll på sidan

Lägesbilder inom postsektorn och sektorn för elektronisk kommunikation

arrow Postnords utdelning påverkas av corona

Med anledning av corona-pandemin har Postnord stoppat många försändelser till utlandet. I dagsläget kan Postnord skicka försändelser till länder inom EU samt till vissa andra länder som redovisas på Postnords webbplats.

Postnord har aktiverat sin krisorganisation och har under en period sett en ökning i sjukskrivningstalen. Sjukfrånvaron går nu ner, även om den är högre än normalt. Trots minskningen kan sjukfrånvaron sannolikt medföra problem med postutdelningen på vissa kontor.

Vid frågor, kontakta din postoperatör.

arrow Låg påverkan på elektronisk kommunikation

I nuläget är bedömningen att det är låg påverkan på sektorn elektronisk kommunikation på kort sikt.

Sedan mitten av maj börjar operatörer mer och mer planera för att gå tillbaka till en mer normal arbetssituation och minskar sina begränsningar vad det gäller förändringar i näten då läget upplevs som stabilt. Operatörerna upplever även att de har bra tillgång till reservdelar och annat material.

På längre sikt kan situationen komma att påverka planerad nätuppbyggnad negativt, eftersom operatörerna prioriterar drift (befintliga kunder) framför utbyggnad. Driften prioriteras både vad gäller materiel och personal, om det uppstår en brist i något av dessa fall.

Operatörer vidtar åtgärder för att kunna hantera situationen på både kort och längre sikt. De har tagit fram planer för återgång till normal arbetssituation, men avvaktar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Bedömning av kapacitet i mobilnät

PTS har stämt av med de större mobiloperatörerna för att bedöma om åtgärder bör vidtas för att förebygga eventuella kapacitetsproblem eller mildra sådana problem.

arrow Kapacitet i mobilnät

Utifrån de svar som myndigheten har fått kan vi konstatera att det inte finns några kapacitetsproblem i mobilnäten under den närmaste tiden. Vi ser inte någon anledning till att vidta åtgärder. Dock noteras att de rekommendationer som finns kring resor kan innebära rörelsemönster hos användarna som avviker från ett normalt år i begränsade geografier med oväntad belastning som konsekvens.

PTS bevakar läget och arbetar vidare med frågorna i det perspektivet för att i det fall behov uppstår under till exempel sommaren kunna tillse att eventuella tillfälliga tillstånd kan utfärdas samt att sådan tilldelning inte inverkar menligt på konkurrensförhållandena.

Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

Sveriges bredbandskapacitet är generellt sett mycket god, med goda förutsättningar för distansarbete med digitala verktyg.

arrow Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

För kapacitet och eventuella driftstörningar på en specifik ort hänvisar vi till den lokala operatören/nätägaren.

Det är inte bara bredbandsnäten som avgör hur bra det går att använda digitala verktyg. Även olika tjänster (till exempel videosamtal) kan ha vissa begränsningar, samt vilken utrustning som finns för wifi.

För att säkerställa att det ska fungera för många anställda att kunna arbeta hemifrån, måste man även säkerställa kapaciteten i en organisations interna it-miljö. Det rör sig bland annat om vilken kapacitet som man som organisation har köpt av sin telekomoperatör, vilken typ av digitala verktyg som används och hur dessa används.

Många nyttjar olika former av konferenssystem och vid användning av dessa kan det vara en möjlighet att undvika streamad bild och endast använda tal, för att begränsa den datamängd som används. Som organisation bör man även se över sin kontinuitetsplanering.

Vad säger lagen?

Operatörerna ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Åtgärderna ska skapa en rimlig säkerhetsnivå. I bedömningen av vad som är rimligt ska man väga tillgänglig teknik och kostnader mot risken för störningar och avbrott.

Användarens ansvar

Inget kommunikationsnät är helt driftsäkert och det behöver du som användare av telefoni- och internettjänster känna till och ta höjd för. Var beredd på att det kan bli störningar och avbrott i tjänsterna. 

Fundera över hur ett avbrott skulle påverka dig och vilka åtgärder du kan behöva vidta redan nu, för att ett eventuellt avbrott ska få så liten negativ påverkan för dig som möjligt.

Är det extra viktigt för dig eller din verksamhet att alltid ha en fungerande tjänst måste du ställa särskilda krav på driftsäkerhet när du ingår avtal med din operatör.

Att passera landgränser inom Norden

Flera företag inom området elektroniska kommunikationer är aktiva i flera länder i närområdet. De restriktioner som tidigare fanns för tjänsteresor är upphävda, men det finns fortfarande särskilda riktlinjer. För eventuella frågor, kontakta regleringsmyndigheten i respektive land.

Norge: Nkom

Danmark: Erhvervstyrelsen.se

Finland: Traficom

arrow Detta gäller för att passera gränsen till Norge

Nordiska affärsresenärer, som är medborgare i Sverige, Danmark, Finland, Island, Åland, Grönland och Färöarna, får resa in i Norge för arbete och affärer/affärsverksamhet.

Mer information om att resa till Norge

arrow Detta gäller för att passera gränsen till Danmark

Sedan 25 maj tillåts personer bosatta i Sverige återuppta affärsresor till Danmark, om resan utförs på ett ansvarsfullt sätt vad gäller hälsa och att försiktighetsåtgärder vidtas. Affärsresan måste följa branschspecifika säkerhetsföreskrifter. Det finns även krav på bevisad nytta med affärsresan, till exempel att ett möte som kräver din fysiska närvaro inte längre kan skjutas upp. Du måste även kunna ange kontaktperson som kan bekräfta ditt möte/arbete i Danmark.

Mer information om att resa till Danmark

arrow Detta gäller för att passera gränsen till Finland

Resenärer från EU/Schengen får resa in i Finland, om de har en fast arbetskontakt i Finland eller ett annat nödvändigt skäl. Anställningsbevis som styrker detta behöver visas upp när man passerar gränsen till Finland. Resenärer rekommenderas att isolera sig i 14 dagar från ankomst, och endast vistas hemma eller på arbetsplatsen.

Mer information om att resa till Finland