Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Här hittar du den senaste och bekräftade krisinformationen från PTS.

PTS arbete med anledning av coronaviruset

Post- och telestyrelsen (PTS) har sedan i mitten av februari 2020 en krisstab igång som bevakar och hanterar händelser knutna till smittspridningen av coronaviruset.

Krisstaben sammanställer lägesbild för PTS egen verksamhet och myndighetens ansvarsområden (postsektorn och sektorn för elektronisk kommunikation) samt svarar upp mot andra aktörers informationsbehov (till exempel MSB).

PTS har löpande kontakt med sektorernas aktörer för att ha en uppdaterad bild av nuläget samt samverkar med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av corona.

Innehåll på sidan

Lägesbilder inom postsektorn och sektorn för elektronisk kommunikation

arrow Postnords utdelning påverkas av corona

Med anledning av corona-pandemin har Postnord stoppat många försändelser till utlandet. I dagsläget kan Postnord skicka försändelser till länder inom EU samt till vissa andra länder som redovisas på Postnords webbplats.

Postnord har aktiverat sin krisorganisation och har under en period sett en ökning i sjukskrivningstalen. Sjukfrånvaron går nu ner, även om den är högre än normalt. Trots minskningen kan sjukfrånvaron sannolikt medföra problem med postutdelningen på vissa kontor.

Vid frågor, kontakta din postoperatör.

arrow Låg påverkan på elektronisk kommunikation

I nuläget är bedömningen att det är låg påverkan på sektorn elektronisk kommunikation på kort sikt.

Sedan mitten av maj börjar operatörer mer och mer planera för att gå tillbaka till en mer normal arbetssituation och minskar sina begränsningar vad det gäller förändringar i näten då läget upplevs som stabilt. Operatörerna upplever även att de har bra tillgång till reservdelar och annat material.

På längre sikt kan situationen komma att påverka planerad nätuppbyggnad negativt, eftersom operatörerna prioriterar drift (befintliga kunder) framför utbyggnad. Driften prioriteras både vad gäller materiel och personal, om det uppstår en brist i något av dessa fall.

Operatörer vidtar åtgärder för att kunna hantera situationen på både kort och längre sikt. De har tagit fram planer för återgång till normal arbetssituation, men avvaktar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Bedömning av kapacitet i mobilnät

PTS har stämt av med de större mobiloperatörerna för att bedöma om åtgärder bör vidtas för att förebygga eventuella kapacitetsproblem eller mildra sådana problem.

arrow Kapacitet i mobilnät

Utifrån de svar som myndigheten har fått kan vi konstatera att det inte finns några kapacitetsproblem i mobilnäten under den närmaste tiden. Vi ser inte någon anledning till att vidta åtgärder. Dock noteras att de rekommendationer som finns kring resor kan innebära rörelsemönster hos användarna som avviker från ett normalt år i begränsade geografier med oväntad belastning som konsekvens.

PTS bevakar läget och arbetar vidare med frågorna i det perspektivet för att i det fall behov uppstår under till exempel sommaren kunna tillse att eventuella tillfälliga tillstånd kan utfärdas samt att sådan tilldelning inte inverkar menligt på konkurrensförhållandena.

Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

Sveriges bredbandskapacitet är generellt sett mycket god, med goda förutsättningar för distansarbete med digitala verktyg.

arrow Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

För kapacitet och eventuella driftstörningar på en specifik ort hänvisar vi till den lokala operatören/nätägaren.

Det är inte bara bredbandsnäten som avgör hur bra det går att använda digitala verktyg. Även olika tjänster (till exempel videosamtal) kan ha vissa begränsningar, samt vilken utrustning som finns för wifi.

För att säkerställa att det ska fungera för många anställda att kunna arbeta hemifrån, måste man även säkerställa kapaciteten i en organisations interna it-miljö. Det rör sig bland annat om vilken kapacitet som man som organisation har köpt av sin telekomoperatör, vilken typ av digitala verktyg som används och hur dessa används.

Många nyttjar olika former av konferenssystem och vid användning av dessa kan det vara en möjlighet att undvika streamad bild och endast använda tal, för att begränsa den datamängd som används. Som organisation bör man även se över sin kontinuitetsplanering.

Vad säger lagen?

Operatörerna ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Åtgärderna ska skapa en rimlig säkerhetsnivå. I bedömningen av vad som är rimligt ska man väga tillgänglig teknik och kostnader mot risken för störningar och avbrott.

Användarens ansvar

Inget kommunikationsnät är helt driftsäkert och det behöver du som användare av telefoni- och internettjänster känna till och ta höjd för. Var beredd på att det kan bli störningar och avbrott i tjänsterna. 

Fundera över hur ett avbrott skulle påverka dig och vilka åtgärder du kan behöva vidta redan nu, för att ett eventuellt avbrott ska få så liten negativ påverkan för dig som möjligt.

Är det extra viktigt för dig eller din verksamhet att alltid ha en fungerande tjänst måste du ställa särskilda krav på driftsäkerhet när du ingår avtal med din operatör.

Att passera landgränser inom Norden

Flera företag inom området elektroniska kommunikationer är aktiva i flera länder i närområdet. Därför har PTS kontaktat sina systermyndigheter i respektive land för att få information om vad som gäller för att passera gränserna mellan Sverige och Norge, Danmark och Finland för personal anställd hos dessa företag. Kontakta regleringsmyndigheten i respektive land med eventuella frågor.

Norge: Nkom

Danmark: Erhvervstyrelsen.se

Finland: Traficom

arrow Detta gäller för att passera gränsen till Norge

Norge har infört krav på karantän i 14 dagar för alla som kommer från ett annat land, oavsett om de har symptom eller ej. Detta krav innefattar alltså såväl svensk personal som norsk personal som varit i Sverige.

Den norska regeringen har dock fattat beslut om att undanta nyckelpersoner hos tillhandahållare av elektroniska kommunikationer från kravet. Regeringen har också publicerat en lista som definierar vilka funktioner och företag som anses vara samhällsviktiga inom sektorn elektroniska kommunikationer. Den norska regleringsmyndigheten Nkom har utfärdat riktlinjer till dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationer om hur samhällsviktiga personer ska identifieras. Tillhandahållarna ska hålla listor över sådana personer och funktioner. Nkom har också utfärdat intyg för tillhandahållare av elektroniska kommunikationer om undantaget från karantänsreglerna, vilket särskilt behövs med hänsyn till reseregler på lokal nivå.

Företag i Sverige som har personal som behöver resa in i Norge bör kontakta operatören i Norge som behöver hjälp. Dessa har rätt att undanta nyckelpersoner även hos underleverantörer från kraven på karantän. Undantag kommer bara att medges för personer som är strängt nödvändiga för att upprätthålla funktionen hos nät och tjänster.

Klicka här för att ta del av regeringsbeslut.

arrow Detta gäller för att passera gränsen till Danmark

Danmark har identifierat fyra telekomföretag som har behov av att resor till Norge och Sverige. Dessa är Telia, Telenor, Hi3G and Global Connect/IP Only.
Just nu är det möjligt för utländsk personal att komma in i Danmark om de har en viktig uppgift för ett danskt företag, men det krävs då att man kan visa detta i relation till det telekomföretag man arbetar för. Affärsmöten är inte ett godtagbart skäl, men nödvändiga tekniker anses uppfylla kravet.

Klicka här för att läsa mer om att resa till och från Danmark.

arrow Detta gäller för att passera gränsen till Finland

Trafik från Sverige till Finland som innebär att ett team eller en person korsar gränsen för att utföra arbete som inte kan skjutas upp är tillåten. Resenärer måste dock kunna styrka sin identitet och tydligt ange syftet med resan. Gränspersonal kan komma att kräva bevis på anställningen. Detta inkluderar en tydlig beskrivning av anställningsorten och en arbetsbeskrivning, anställningsavtal eller andra dokument som tydligt anger arbetsgivare, arbetsbeskrivning och förutsättningarna för det nödvändiga arbetet. Utifrån dessa dokument kommer beslut i det enskilda fallet att fattas vid gränspassagen. Tydliga och lättbegripliga dokument gör att processen vid gränsen går snabbare.

Information från finska myndigheter: