Oväder januari 2007

På denna sida finns PTS information om ovädren i januari 2007 samlad.

OBS! Informationen nedan uppdateras inte eftersom den representerar vad som gällde i det aktuella läget.

PTS lägesrapport den 30 januari 2007: Telefonin dröjer för enskilda kunder i svårt drabbade områden

Telefonin har påverkats av de oväder som har drabbat Sverige dels den 20-21 januari 2007, dels stormen Per den 14 januari 2007.

Den påverkan som nu finns är för den fasta telefonin. Områden som särskilt har drabbats är länen Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping med delar av angränsande län som Halland, Östergötland, Skåne och Kalmar. Problemen berör mindre orter och landsbygd. Telenäten har skadats genom avbrott på ledningar från nedfallna träd, följdfel av elavbrott och enskilda fel hos kunderna m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta anmälas av berörd kund vilket också har skett och sker. Reparationsarbeten bedrivs men ovädren har orsakat omfattande skador vilka ofta är tidskrävande att åtgärda. För närvarande är cirka 10 000 kunder utan fast telefoni och det kommer ta lång tid innan enskilda kunder i hårt drabbade områden på landsbygden får tillbaka telefonin men olika alternativ erbjuds. Exempel är lån av mobiltelefon, vidarekoppling av sin telefon och butiker utrustas med persondatorer som har anslutning till Internet vilka kan användas för att betala räkningar m.m.

Information till kunderna sker genom operatörernas kundtjänst och webbplats på Internet men även genom annonsering i tidningar och sändningar i radio. Information ges om reparationsarbetet, ekonomisk ersättning och andra möjligheter till kompensation.

Reparationsarbetet kan påverkas av många faktorer som omfattningen av skadorna och den fortsatta väderutvecklingen m.m. Utöver fel som är en följd av ovädren inträffar även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer.

PTS fortsätter att följa utvecklingen och lämnar information vid behov. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport 2007-01-23: Mobilnäten fungerar och många har fått tillbaka sin fasta telefoni

Mobilnäten fungerar och dessa har också prioriterats av operatörerna. Många har fått tillbaka sin fasta telefoni men det kommer ta lång tid innan enskilda kunder i hårt drabbade områden på landsbygden får det men olika alternativ erbjuds.

Telefonin har påverkats av de oväder som har drabbat Sverige dels genom ovädret i helgen, dels genom stormen Per den 14 januari 2007. Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete i samverkan mellan olika aktörer. Störningar i telefonin har genom reparationer begränsats till Götaland och områden som särskilt har drabbats är länen Kronoberg och Jönköping med delar av angränsande län som Västa Götaland, Östra Götaland, Skåne och Kalmar.

Mobilnäten fungerar och dessa har också prioriterats av operatörerna. Många har fått tillbaka sin fasta telefoni men det kommer ta lång tid innan enskilda kunder i hårt drabbade områden på landsbygden får det men olika alternativ erbjuds. Exempel är lån av mobiltelefon, vidarekoppling av sin telefon till annan fast telefon eller mobil och att butiker utrustas med persondatorer som har anslutning till Internet vilka kan användas för att betala räkningar m.m. För närvarande är drygt 10 000 kunder utan fast telefoni vilket ska jämföras med cirka 70 000 kunder efter stormen Per och cirka 10 000 tillkommande kunder efter helgens oväder.

Telenäten har skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd, följdfel av elavbrott och enskilda fel hos kunderna m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta anmälas av berörd kund vilket också sker. Reparationer sker samtidigt som inventeringar görs av näten för bedömning av skadorna. Sådana här skador är ofta tidskrävande att åtgärda.

Telefoni är beroende av el. I de områden som ordinarie elförsörjning ännu inte fungerar prioriterar operatörerna att driva telefonin med egen reservel så långt som möjligt. Det innebär ett ökat underhåll vilket ger sårbarhet för nya störningar men i takt med att ordinarie el kommer tillbaks går telefonin in i normal drift i denna del.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Dessutom sker i de mest utsatta områdena annonsering i tidningar, sändningar i radio m.m. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet och hur ekonomisk ersättning kan fås samt andra möjligheter till kompensation. Kundtjänsten har också ibland förstärkts för att bättre kunna ta emot samtal med anmälningar om fel m.m.

Reparationsarbetet kan påverkas av många faktorer som t.ex. omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m. Utöver fel som är en följd av ovädren inträffar även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer.

PTS fortsätter att följa utvecklingen och lämnar information vid behov. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS: Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport kl. 10.00 den 21 januari 2007: Nattens oväder har lett till störningar i telefonin

Ett oväder har kommit in över landet under natten med kraftiga vindar och nederbörd men är under avveckling under dagen och har redan avtagit i styrka. Ovädret har lett till störningar i centrala samhällsfunktioner som el, tele, trafik m.m. Ovädret har drabbat ungefär samma område som förra helgens oväder dvs. Syd, Väst- och Mellansverige.

Telefonin har påverkats av ovädret och dessa störningar ska summeras med de störningar som finns efter tidigare oväder. Störningar i telefonin finns främst i Götaland. Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete i samverkan mellan olika aktörer t.ex. länsstyrelser, kommuner, elbolag, räddningstjänst och LRF. Genom att resurser nu måste omprioriteras och läggas på tillkommande fel fördröjer det tidpunkten när telefonin blir återställd. De tillkommande felen beror främst på bortfall av el men även att utrustning har skadats av nedfallna träd. Dessa fel har en särskild koncentration till Västra Götaland och har drabbat förutom landsbygd även större orter.

Cirka 20 000 kunder är utan fast telefoni

För den fasta telefonin är cirka 20 000 kunder utan telefoni. Fler får tillbaka sin fasta telefoni allt eftersom reparationer sker men samtidigt upptäcks också fler fel. För hårt drabbade områden och enskilda kunder främst i mindre orter och landsbygd kommer det att ta lång tid innan den fasta telefonin är återställd. Områden som särskilt har drabbats är länen Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping. Lösningar erbjuds för kunder som är utan fast telefoni som t.ex. lån av mobiltelefon, vidarekoppling av sin telefon till annan fast telefon eller mobil och butiker utrustas med persondatorer som har anslutning till Internet vilka kan användas för att betala räkningar m.m.

Mobilnäten prioriteras och fungerar i stort

Mobilnäten prioriteras av operatörerna och i huvudsak finns täckning men med vissa problem främst i länen Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland. Det finns också kapacitetsbrister i ett bredare område vilket medför begränsad framkomlighet. Det beror dels på att det finns master som inte fungerar därför de saknar elförsörjning men intilliggande master som fungerar kan täcka upp, dels att belastningen är hög genom att många ringer.

Telefoni är beroende av el och operatörerna driver telefonin med egen reservel tills ordinarie el återkommer

Telefoni är beroende av el och ovädren har påverkat elförsörjningen. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med egen reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med elbolagen. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökat underhåll vilket ger sårbarhet för nya störningar. Att driva telekommunikationer med reservel ger en mer osäker drift då operatören måste med jämna mellanrum skicka ut personal till stationer och master för att ladda batterier, fylla på bränsle och i övrigt se över tekniken för reservel. När ordinarie el återkommer prioriterar operatörerna om reservelen till teleutrustning vid platser som saknar el.

 

Utrustning i näten för telefoni har skadats av nedfallna träd m.m.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Näten har skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta anmälas av berörd kund vilket också sker. Inventeringar görs av näten för bedömning av skadorna men det tar tid. Detta leder till en successivt bättre bild av skadorna i näten. Det sker reparationer löpande men den här typen av fel ges inte samma prioritet att åtgärdas som försörjning med el. I takt med att försörjningen med el förbättras och att röjning sker av nedfallna träd ökas intensiteten av dessa reparationer.

Fel uppstår som inte är kopplat till ovädret vilket är normalt

Utöver fel som är en följd av ovädret finns även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer.

Operatörerna ger information om läget på flera sätt

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Dessutom sker i de mest utsatta områdena annonsering i tidningar, sändningar i radio m.m. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet och hur ekonomisk ersättning kan fås samt andra möjligheter till kompensation. Kundtjänsten har också ibland förstärkts för att bättre kunna ta emot samtal och felanmälningar.

Många faktorer kan påverka utvecklingen

Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen. Återställningsarbetet är beroende av omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m.

PTS fortsätter att följa utvecklingen och lämnar information vid behov. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport kl. 13.15 den 19 januari 2007: Många har fått tillbaka sin telefoni och för de som saknar sin fasta telefoni erbjuds olika alternativ

Många har fått tillbaka sin telefoni och för de som saknar sin fasta telefoni erbjuds olika alternativ

För den fasta telefonin är cirka 15 000 kunder utan telefoni vilket ska jämföras med cirka 70 000 kunder direkt efter ovädret. Fler får tillbaks sin fasta telefoni allt eftersom reparationer sker men samtidigt upptäcks också fler fel. För hårt drabbade områden och enskilda kunder främst i mindre orter och landsbygd kommer det att ta lång tid innan den fasta telefonin är återställd. Områden som särskilt har drabbats är länen Kronoberg och Jönköping. Lösningar erbjuds för kunder som är utan fast telefoni som t.ex. lån av mobiltelefon, vidarekoppling av sin telefon till annan fast telefon eller mobil och butiker utrustas med persondatorer som har anslutning till Internet vilka kan användas för att betala räkningar m.m.

Mobilnäten har prioriterats och fungerar i stort Mobilnäten har prioriterats av operatörerna och i huvudsak finns täckning men med vissa problem främst i länen Kronoberg och Jönköping. Det finns också kapacitetsbrister i ett bredare område vilket medför begränsad framkomlighet. Det beror dels på att det finns master som inte fungerar därför de saknar elförsörjning men intilliggande master som fungerar kan täcka upp, dels att belastningen är hög genom att många ringer.

Telefoni är beroende av el och operatörerna driver telefonin med egen reservel tills ordinarie el återkommer

Telefoni är beroende av el och ovädret har påverkat elförsörjningen. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med egen reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med elbolagen. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökat underhåll vilket ger sårbarhet för nya störningar. Att driva telekommunikationer med reservel ger en mer osäker drift då operatören måste med jämna mellanrum skicka ut personal till stationer, master och noder för att ladda batterier, fylla på bränsle och i övrigt se över tekniken för reservel. När ordinarie el återkommer prioriterar operatörerna om reservelen till teleutrustning vid platser som saknar el.

Utrustning i näten för telefoni har skadats av nedfallna träd m.m.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Näten har skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta felanmälas av berörd kund vilket också sker. Inventeringar görs av näten för bedömning av skadorna men det tar tid. Detta leder till en successivt bättre bild av skadorna i näten. Det sker reparationer löpande men den här typen av fel ges inte samma prioritet att åtgärdas som försörjning med el. I takt med att försörjningen med el förbättras och att röjning sker av nedfallna träd ökas intensiteten av dessa reparationer.

Fel uppstår som inte är kopplat till ovädret vilket är normalt

Utöver fel som är en följd av ovädret finns även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer.

Information ges av operatörerna om läget

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Dessutom sker i de mest utsatta områdena annonsering i tidningar, sändningar i radio m.m. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet och hur ekonomisk ersättning kan fås samt andra möjligheter till kompensation. Kundtjänsten har också ibland förstärkts för att bättre kunna ta emot samtal och felanmälningar.

Finns många faktorer som kan påverka utvecklingen

Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen. Återställningsarbetet är beroende av omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m.

PTS fortsätter att följa utvecklingen. PTS har hittills lämnat lägesrapporter en eller flera gånger per dag men övergår nu till att lämna information när utvecklingen förändras. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport kl. 14.00 den 18 januari 2007: Allt fler kunder får tillbaka sin telefoni - 15 000 kunder utan fast telefoni

Det oväder som drabbade Sverige under söndagen har påverkat telefonin. Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete i samverkan mellan olika aktörer t.ex. länsstyrelser, kommuner, elbolag, räddningstjänst och LRF. Problemen för fast och mobil telefoni har genom reparationarbetet i stort begränsats till Götaland.

Allt fler får tillbaka sin fasta telefoni

För den fasta telefonin är för närvarande cirka 15 000 kunder utan telefoni vilket ska jämföras med cirka 70 000 kunder direkt efter ovädret. De närmaste dagarna kommer många att få tillbaka sin fasta telefoni men för hårt drabbade områden och enskilda kunder främst i mindre orter och landsbygd kommer det att ta betydligt längre tid.

Mobilnäten har prioriterats

Mobilnäten har prioriterats av operatörerna och i huvudsak finns täckning men med vissa problem främst i länen Kronoberg och Jönköping. Det finns också kapacitetsbrister i ett bredare område vilket medför begränsad framkomlighet. Det beror dels på att det finns basstationer som inte fungerar därför att de saknar elförsörjning men där intilliggande master med basstationer som fungerar kan täcka upp, dels att belastningen är hög genom att många ringer.

Telefoni är beroende av el

Telefoni är beroende av el och ovädret har påverkat elförsörjningen. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med egen reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med elbolagen. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökat underhåll vilket ger sårbarhet för nya störningar. Att driva telekommunikationer med reservel ger en mer osäker drift då operatören med jämna mellanrum måste skicka ut personal till stationer, master och noder för att ladda batterier, fylla på bränsle och i övrigt se över tekniken för reservel. I takt med att ordinarie el återkommer prioriterar operatörerna om reservelen till teleutrustning vid platser som saknar el.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret

Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Näten har skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta felanmälas av berörd kund vilket också sker i allt större utsträckning. Samtidigt pågår inventeringar av näten för bedömning av skadorna. Detta leder till en successivt bättre bild av skadorna i näten. Det sker reparationer löpande men den här typen av fel ges inte samma prioritet att åtgärdas som försörjning med el. I takt med att försörjningen med el förbättras och att röjning av nedfallna träd sker kommer intensiteten i reparationerna att öka.

Utöver fel som är en följd av ovädret finns även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer.

Information genom operatörerna

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet och hur ekonomisk ersättning kan fås samt andra möjligheter till kompensation. Kundtjänsten har också ibland förstärkts för att bättre kunna ta emot samtal och felanmälningar. Lösningar erbjuds för kunder som står utan fast telefoni som t.ex. lån av mobiltelefon, vidarekoppling av sin telefon till annan fast telefon eller mobil och butiker utrustas med persondatorer som har anslutning till Internet vilka kan användas för att betala räkningar m.m.

Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen

Återställningsarbetet är beroende av omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m. PTS följer utvecklingen och lämnar information dagligen. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport kl. 13.00 den 17 januari 2007: Mobilnäten har i stort täckning

Det oväder som drabbade Sverige under söndagen har påverkat telefonin. Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete i samverkan mellan olika aktörer t.ex. länsstyrelser, kommuner, elbolag, räddningstjänst och LRF. Problemen för fast och mobil telefoni finns främst i Götaland. De problem som fanns i Svealand och längs södra norrlandskusten har i stort åtgärdats.

För den fasta telefonin är för närvarande cirka 45 000 kunder utan telefoni. De närmaste dagarna kommer många att få tillbaks sin fasta telefoni men för hårt drabbade områden och enskilda kunder främst i mindre orter och landsbygd kommer det att ta betydligt längre tid.

Mobilnäten har prioriterats av operatörerna och i huvudsak finns täckning men med vissa problem främst i länen Kronoberg och Jönköping. Det finns också kapacitetsbrister i ett bredare område vilket medför begränsad framkomlighet. Det beror dels på att det finns master som inte fungerar därför de saknar elförsörjning men intilliggande master som fungerar kan täcka upp, dels att belastningen är hög genom att många ringer.

Telefoni är beroende av el. I delar av den väg ovädret tog är elförsörjningen påverkad. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med elbolagen. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökade underhållsinsatser vilket ger sårbarhet för nya störningar. Att driva telekommunikationer med reservel ger ett mer osäkert driftläge då operatören måste med jämna mellanrum skicka ut personal till stationer, master och noder för att ladda batterier, fylla på bränsle och i övrigt se över tekniken för reservel. I takt med att ordinarie el återkommer prioriterar operatörerna om reservelen till teleutrustning vid platser som saknar el.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Näten har skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta felanmälas av berörd kund vilket också sker i allt större utsträckning. Den här typen av fel ges inte samma prioriterat att åtgärdas som försörjning med el.

Utöver fel som är en följd av ovädret finns även fel som som har andra orsaker, vilket till en viss nivå är normalt vid drift av telekommunikationer.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet. Kundtjänsten har också ibland förstärkts för att bättre kunna ta emot samtal och felanmälningar.

Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen. Återställningsarbetet är beroende av omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m. PTS följer utvecklingen och lämnar information dagligen.

För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport kl. 17.15 den 16 januari 2007: Skadorna på telefonin är omfattande - intensivt reparationsarbete pågår

Det oväder som drabbade Sverige under söndagen har påverkat telefonin. Skadorna på telefonin är av sådan omfattning att en heltäckande överblick inte har erhållits men håller på att växa fram. Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete. Inventering av skadorna och insatser sker ofta i samverkan mellan olika aktörer t.ex. länsstyrelser, kommuner, elbolag, räddningstjänst, LRF m.fl.

Problemen för fast och mobil telefoni följer den väg som ovädret tog, dvs. hela Götaland och större delen av Svealand. Genom reparationsarbeten återstår endast mindre problem för fast telefoni längs Norrlandskusten. För den fasta telefonin är för närvarande cirka 70 000 kunder utan telefoni. Mobilnäten har prioriterats och i huvudsak finns täckning med undantag för länen Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötland. Det finns också kapacitetsbrister, vilket medför begränsad framkomlighet i hela området som påverkades av ovädret. Under dagen har, genom en avgrävd kabel, Kalmar län varit påverkat i såväl fast som mobil telefoni, men det har åtgärdats.

Telefoni är beroende av el. I delar av den väg ovädret tog är elförsörjningen påverkad. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med elbolagen. En förutsättning för att placera ut reservel är att operatörerna kan nå sina stationer, vilket inte alltid är möjligt på grund av nedfallna träd. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökade underhållsinsatser, vilket ger sårbarhet för nya störningar. Det är en förklaring till att antalet kunder utan fast telefoni har ökat sedan i förmiddags.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Dessutom har näten skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta felanmälas av berörd kund, vilket också sker i allt större utsträckning.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet.

De närmaste dagarna kommer många att få tillbaks sin telefoni, men för hårt drabbade områden och enskilda kunder främst i mindre orter och landsbygd kommer det att ta betydligt längre tid. Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen. Återställningsarbetet är beroende av omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m. PTS följer utvecklingen.

För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:

Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, 0708-45 44 50

Lägesrapport kl. 10.15 den 16 januari 2007: Skadorna för telefonin är svåra att överblicka - operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete

Det oväder som drabbade Sverige under söndagen har påverkat telefonin. Skadorna för telefonin är av sådan omfattning att en heltäckande överblick inte har erhållits.Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete. Inventering av skadorna och insatser sker ofta i samverkan mellan olika aktörer t.ex. länsstyrelser, kommuner, elbolag, räddningstjänst, LRF m.fl.

För den fasta telefonin är för närvarande drygt 60 000 kunder utan telefoni. Det finns störningar i mobiltelefonin med kapacitetsbrister och täckningsproblem vilket medför begränsad framkomlighet. Problemen för fast och mobil telefoni följer den väg som ovädret tog. Det innebär problem för telefonin i hela Götaland och större delen av Svealand och södra Norrlandskusten. En prioritering sker till att i första hand få igång mobilnäten och täckningen har förbättrats på många platser. För mobilnäten är det särskilt problem med täckningen i länen Kalmar, Kronoberg och Jönköping.

Telefoni är beroende av el. I delar av den väg ovädret tog är elförsörjningen påverkad. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med elbolagen. En förutsättning för att placera ut reservel är att operatörerna kan nå sina stationer vilket inte alltid är möjligt på grund av nedfallna träd. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökade underhållsinsatser vilket ger sårbarhet för nya störningar.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Dessutom har näten skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m. Fel mellan stationer och kunden behöver ofta felanmälas av berörd kund vilket också sker i allt större utsträckning.

Operatörerna ger information till sina kunder genom den egna kundtjänsten och flera genom sina webbplatser på Internet. Information ges om avbrotten med bedömningar kring reparationsarbetet.

De närmaste dagarna kommer många att få tillbaks sin telefoni men för hårt drabbade områden och enskilda kunder främst i mindre orter och landsbygd kommer det att ta betydligt längre tid. Det finns många faktorer som påverkar utvecklingen. Återställningsarbetet är beroende av omfattningen av skadorna på telenäten, att ordinarie elförsörjning återkommer, den fortsatta väderutvecklingen m.m. PTS följer utvecklingen. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708-454450.

Lägesrapport måndag kl. 16:45: Operatörerna bedriver ett intensivt reparationsarbete

Det oväder som drabbade Sverige igår har dragit bort. Ovädret har påverkat telefonin. Operatörerna bedriver nu ett intensivt reparationsarbete. Det är först idag som vädret tillåter att reparationsarbeten kan ske med full styrka.

För den fasta telefonin är för närvarande cirka 70 000 kunder utan telefoni. Siffran kommer nu troligen att sjunka i takt med att reparationsarbeten sker. Det finns störningar i mobiltelefonin med kapacitetsbrister och täckningsproblem vilket medför begränsad framkomlighet. Problemen för fast och mobil telefoni följer den väg som ovädret tog. Det innebär problem för telefonin i hela Götaland och större delen av Svealand och södra Norrlandskusten. En prioritering sker till att i första hand få igång mobilnäten och täckningen har förbättrats på många platser under dagen. För mobilnäten är det särskilt problem med täckningen i länen Kronoberg, Jönköping och Kalmar.

Telefoni är beroende av el. I delar av den väg ovädret tog är elförsörjningen påverkad. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med eloperatörerna. En förutsättning för att placera ut reservel är att operatörerna kan nå sina stationer vilket inte alltid är möjligt på grund av nedfallna träd. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökade underhållsinsatser vilket ger sårbarhet för nya störningar. En viss brist på reservelaggregat har rapporterats.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Dessutom har näten skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m.

Det är svårt att ge någon prognos för återställningsarbetet för telefonin. Återställningsarbetet för telefoni är i första hand beroende av att ordinarie elförsörjning återkommer. Därutöver påverkas återställningen av den fortsatta väderutvecklingen m.m. PTS följer utvecklingen.

För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS: Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708 - 454450

Lägesrapport måndag kl. 8:30: 60 000 kunder utan telefoni

Det intensiva ovädret som drabbade Sverige igår har dragit bort. Ovädret har orsakat störningar på många håll i väg- och tågtrafik, elförsörjning samt inneburit materiella skador m.m.

Ovädret har påverkat telefonin. Det är först idag som vädret tillåter att reparationsarbeten kan ske med full styrka. Det har under ovädret varit för farligt för operatörernas personal att åtgärda störningar. Eftersom reparationsarbeten nu kan ske fås också successivt en bättre överblick av de skador som ovädret har medfört. Det gör att senare kan lämnas bättre prognoser för återställande.

Telefoni är beroende av el. I delar av den väg ovädret tog är elförsörjningen påverkad. Det gör att teleoperatörerna prioriterar att få igång och driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Denna prioritering görs ofta i samarbete med el-operatörerna. En förutsättning för att placera ut reservel är att operatörerna kan nå sina stationer vilket inte alltid är möjligt på grund av nedfallna träd. När telekommunikationer försörjs med reservel innebär det ökade underhållsinsatser vilket ger sårbarhet för nya störningar.

Utrustning i näten för telefoni har skadats genom ovädret. Ofta är det först när stationerna får el och fungerar igen som operatörerna kan lokalisera skadorna. Det är naturligt, särskilt i det fasta nätet, med följdfel av elavbrott som kortslutningar i kretskort i stationerna och enskilda fel hos kunderna. Dessutom har näten skadats genom avbrott på teleledningar från nedfallna träd m.m.

För den fasta telefonin är för närvarande cirka 60 000 kunder utan telefoni. Siffran kommer troligen att öka under förmiddagen för att sedan sjunka i takt med att reparationsarbeten sker. Det finns störningar i mobiltelefonin med kapacitetsbrister och täckningsproblem vilket medför begränsad framkomlighet. Problemen för fast och mobil telefoni är koncentrerade till den väg som ovädret tog dvs. i princip över västra, södra och östra Sverige. Det innebär hela Götaland och större delen av Svealand och södra norrland. Särskilt problematiskt är det i Jönköpings och Kronobergs län.

PTS följer utvecklingen. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson på PTS:
Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708 - 454450

Lägesrapport 14 januari kl. 17:15

Ett intensivt lågtryck passerar landet och ger kraftiga vindar och nederbörd på många håll. Ovädret kom in över Västsverige i morse och har sedan spridit sig på väg sin väg österut. Vinden har börjat avta något i Västra Götaland. Mot kvällen, enligt SMHI, väntas vinden öka vid Upplandskusten där det kan bli nordlig storm i kombination med snöfall. Ovädret bedöms ha dragit ut över Östersjön i natt.

Ovädret har orsakat störningar i elförsörjningen. Telefoni är beroende av el. I de områden som ordinarie elförsörjning inte fungerar prioriterar teleoperatörerna att driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Därutöver har nedfallna träd orsakat skador på ledningsnäten. Reparationer sker men ett problem är att under ovädret är det farligt för operatörernas personal att åtgärda störningar. Det gör att prognoser för återställande blir osäkra.

För den fasta telefonin är för närvarande (söndag kl. 17:15) cirka 17 000 kunder utan telefoni. Siffran kommer att öka då operatörerna har svårt för vädret att komma ut med reservel m.m. Dessutom upptäcks successivt fel i ledningsnäten. Det kan nämnas att siffran har också varit betydligt större under eftermiddagen på grund av ett kabelfel som har åtgärdats. Det finns störningar i mobiltelefonin med kapacitetsbrister och täckningsproblem vilket medför begränsad framkomlighet. Problemen för fast och mobil telefoni är hittills koncentrerade till ett område över västra och södra Sverige berörande främst länen Västra Götaland, Halland, Skåne, Kronoberg, Jönköping, Värmland, Östergötland, Blekinge och Kalmar.

Den fortsatta utvecklingen är beroende av vädret. PTS följer utvecklingen. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson: Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708 - 454450

Lägesrapport förmiddagen 14 januari

Oväder orsakar störningar i telefonin Ett intensivt lågtryck passerar landet och ger mycket kraftiga vindar och nederbörd på många håll. SMHI har utfärdat flera varningar bl.a. för orkanbyar längs Västkusten samt storm och hårda vindar för Götaland, för stora delar av Svealand och delar av Norrland.

Ovädret har orsakat störningar i elförsörjningen. Telefoni är beroende av el. I de områden som ordinarie elförsörjning inte fungerar prioriterar teleoperatörerna att driva telefonin med reservel så långt som möjligt. Därutöver har nedfallna träd orsakat skador på ledningsnäten. Reparationer sker men ett problem är att under ovädret är det farligt för operatörernas personal att åtgärda störningar av säkerhetsskäl.

För den fasta telefonin är cirka 8 000 kunder utan telefoni på förmiddagen. Siffran förväntas variera under dagen. Mobiltelefonin fungerar i stort men med vissa kapacitetsbrister vilket kan medföra begränsad framkomlighet. Problemen för både fast och mobil telefoni är hittills koncentrerade till ett område över västra och södra Sverige berörande främst länen Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne.

Prognoser från SMHI anger att ovädret fortsätter upp över Götaland och Svealand men med avtagande styrka. PTS följer utvecklingen. För mer information om aktuellt driftläge, se operatörernas webbplatser och kundtjänster.

Kontaktperson: Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tel. 0708 - 454450