Corona-pandemin

Här återfinns information om PTS arbete kopplat till corona-pandemin under 2020–2021.

Verksamheter inom PTS bevakningsområden elektronisk kommunikation och post är viktiga för samhällets funktionalitet.

Mellan februari 2020 och september 2021 hade Post- och telestyrelsen (PTS) en krisstab aktiverad med anledning av coronapandemin. Genom krisstaben hade myndigheten regelbunden kontakt med sektorernas aktörer för att ha en uppdaterad lägesbild samt samverkade med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av pandemin.

Sedan krisstaben avvecklades bevakar och hanterar myndigheten händelser knutna till smittspridningen av covid-19 i ordinarie verksamhet samt genom en särskild samordningsfunktion.

För generell information om coronapandemin hänvisar PTS till krisinformation.se

arrow Bredbandskapacitet med anledning av distansarbete

För kapacitet och eventuella driftstörningar på en specifik ort hänvisar vi till den lokala operatören/nätägaren.

Det är inte bara bredbandsnäten som avgör hur bra det går att använda digitala verktyg. Även olika tjänster (till exempel videosamtal) kan ha vissa begränsningar, samt vilken utrustning som finns för wifi.

För att säkerställa att det ska fungera för många anställda att kunna arbeta hemifrån, måste man även säkerställa kapaciteten i en organisations interna it-miljö. Det rör sig bland annat om vilken kapacitet som man som organisation har köpt av sin operatör, vilken typ av digitala verktyg som används och hur dessa används.

Många nyttjar olika former av konferenssystem och vid användning av dessa kan det vara en möjlighet att undvika streamad bild och endast använda tal, för att begränsa den datamängd som används. Som organisation bör man även se över sin kontinuitetsplanering.

Vad säger lagen?

Operatörerna ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga nivåer av driftsäkerhet. Åtgärderna ska skapa en rimlig säkerhetsnivå. I bedömningen av vad som är rimligt ska man väga tillgänglig teknik och kostnader mot risken för störningar och avbrott. Läs mer om operatörernas ansvar för driftsäkerhet. 

Användarens ansvar

Inget kommunikationsnät är helt driftsäkert och det behöver du som användare av telefoni- och internettjänster känna till och ta höjd för. Var beredd på att det kan bli störningar och avbrott i tjänsterna. 

Fundera över hur ett avbrott skulle påverka dig och vilka åtgärder du kan behöva vidta redan nu, för att ett eventuellt avbrott ska få så liten negativ påverkan för dig som möjligt.

Är det extra viktigt för dig eller din verksamhet att alltid ha en fungerande tjänst måste du ställa särskilda krav på driftsäkerhet när du ingår avtal med din operatör.