Askmoln 2010

PTS rapporterar till regeringen om konsekvenser för PTS, postsektorn och sektorn för elektronisk kommunikation med anledning av aska från vulkanutbrottet på Island.

Lägesrapport 2010-04-19

Läget i sektorn för elektronisk kommunikation

Det är oklart om, och i så fall i vilken utsträckning, askmoln kan orsaka störningar för telefoni och Internet. PTS bedömer att risken för störningar är låg på kort sikt. På längre sikt finns en risk med ökade ledtider för reservdelar, vilket kan öka risken för störningar i begränsad omfattning men risken bedöms ändå vara låg. De direkta konsekvenser som rapporterats från operatörerna är en ökad efterfrågan på telefon- och videomöten.

Vidtagna åtgärder för att kunna hantera konsekvenserna
PTS har inlett en diskussion med operatörer där undersökningar om att bedöma konsekvenser av partikelnedfall och avbrott i flygtrafik har startats. Operatörer anger att kontroll har skett och kommer att ske av luftfilter i centrala anläggningar. Det planeras även för tidigare utbyte av luftfilter i kylningsanläggningar för ett bra klimat för teknisk utrustning. Operatörerna ser över reservdelslagren och processerna för att hantera reservdelar. Operatörerna har även tagit kontakter med viktiga underleverantörer. Operatörer meddelar även att underleverantörer ser över transportvägar för reservdelar.

Behov av särskilda regeringsbeslut eller insatser för att kunna vidta åtgärder
PTS ser i nuläget inget behov av särskilda regeringsbeslut för att kunna vidta åtgärder.

Uthållighet vid långvariga eller upprepade avbrott i flygtrafiken
Konsekvenser på längre sikt kan, om fortsatta flygrestriktioner föreligger, innebära problem med reservdelshantering med ökade ledtider och svårighet att få tillgång till teknisk specialistkompetens gällande främst kritiska kretskort från USA och Japan.

Det är oklart vilka konsekvenser eventuell beläggning med vulkanaska på paraboler och antenner ger för signalstyrkor och eventuella radiostörningar. Operatörerna har börjat att utreda frågan men har ännu inga svar.

Läget i postsektorn

Askmolnen och de konsekvenser de fått för flygtrafiken har inneburit störningar såväl för inrikes postbefordran som för gränsöverskridande postbefordran. För inrikes försändelser innebär det någon dags försening för de destinationer till vilka försändelser normalt befordras med flyg. För gränsöverskridande post förekommer förseningar men också att post till respektive från många områden där annan transport än flyg är uteslutet får lagras i avsändarlandet i avvaktan på att flygtrafiken återupptas. PTS bedömer att konsekvenserna i nuläget trots allt är begränsade och att de har liten eller mycket liten påverkan på samhällskritisk verksamhet.

Vidtagna åtgärder för att kunna hantera konsekvenserna
Posten söker andra transportlösningar än flyg (tåg/bil) där så är möjligt När det gäller gränsöverskridande postbefordran har länderna självfallet ett ömsesidigt intresse av att få det hela fungera på ett tillfredsställande sätt. Tillsammans med operatörer i andra länder försöker Posten att få till stånd pragmatiska lösningar för att hantera den uppkomna situationen.

PTS följer utvecklingen genom fortlöpande rapporter från Posten och för en dialog med Posten om konsekvenserna på kort och lång sikt samt de åtgärder som vidtas för att minimera konsekvenserna av att luftrummet är stängt.

Behov av särskilda regeringsbeslut eller insatser för att kunna vidta åtgärder
PTS ser i nuläget inget behov av särskilda regeringsbeslut eller insatser för att kunna vidta åtgärder.

Uthållighet vid långvariga eller upprepade avbrott i flygtrafiken
Uthålligheten är beroende av främst alternativa transportlösningar och Posten arbetar aktivt såväl nationellt som internationellt med att finna sådana lösningar.

PTS personal

På myndigheten är det mycket få medarbetare, två stycken, som befinner sig på tjänsteresa. Sju medarbetare har haft semesterledighet och inte kunnat ta sig åter till Sverige för att vara i tjänst i början av denna vecka. Sammantaget är vår bedömning att det inte påverkar PTS förmåga att fullgöra arbetet på kort och lång sikt.