Information om personuppgifter registrerade i jobba@pts.se

PTS behandlar alla de personuppgifter du uppger i din ansökan. Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas i annonsen. Lämna inte läkarintyg eller annan känslig information. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering

Eftersom rekrytering är nödvändigt för PTS förvaltning och funktion är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Uppgifterna bevaras i två år i enlighet med PTS gallringsföreskrifter. Därefter raderas de från systemet. Ansökningshandlingar som inte avser viss ledigförklarad tjänst gallras omedelbart efter hantering. 

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS men även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom e-post dataskyddsombudet@pts.se.

PTS kontaktuppgifter

Postadress:
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00