Historik

PTS bildades 1992. Det har hänt mycket inom området för elektronisk kommunikation och post under de år som myndigheten har funnits.

Här är några nedslag och viktiga händelser i PTS historia.

1 juli 1992

Telestyrelsen bildas genom en sammanslagning av Televerkets frekvensförvaltning och Statens Telenämnd. Generaldirektör är Jan Freese.

1 januari 1993

Postverkets monopol på brevbefordran avskaffas.

1 juli 1993

Statliga Televerket ombildas till det statliga bolaget Telia AB. Televerkets resterande myndighetsuppgifter läggs på Telestyrelsen.

Riksdagen beslutar om lag om radiokommunikation och telelag vilket ger Telestyrelsen nya ansvarsområden inom radio- och teleområdet.

1 mars 1994

Postverkets ombildas till det statliga bolaget Posten AB och ansvaret för myndighetsutövning överförs till Telestyrelsen, som byter namn till Post- och telestyrelsen. Postlagen träder i kraft.

25 november 1994

Svenska nummerplanen för fast telefoni fastställs för första gången av PTS.

1 januari 1995

Sverige blir medlem i EU, vilket ger större möjlighet för Sverige att påverka EU:s lagstiftning inom bland annat tele-, it-, radio- och postområdena.

1 juni 1995

Sverige är det mobiltätaste landet i världen, eftersom 20 procent av landets befolkning har tillgång till mobiltelefon.

1 juli 1996

Det nya nödnumret 112 införs i Sverige efter att Europeiska gemenskapernas råd beslutat om ett gemensamt europeiskt nödnummer.

1997

Det finns cirka 3 miljoner mobilabonnemang i Sverige, och GSM-näten byggs ut kraftigt under året.

1998

Internet används av 19 procent av befolkningen. PTS gör två utredningar om Internetmarknaden och deltar i arbetet med att ta fram EG-direktiv för elektroniska signaturer.

1 april 1998

Nils Gunnar Billinger efterträder Jan Freese som generaldirektör för PTS.

11 september 1999

Förval införs. Det går att anmäla sig till det eller de telebolag som man önskar vara kund hos och sedan ringa automatiskt via dessa. Samtidigt får Sverige 00 som nytt utlandsprefix.

1 januari 2000

De svenska telenäten klarar övergången till 2000-talet utan problem.

1 december 2000

Det finns fler abonnemang för mobil telefoni än fast telefoni i Sverige.

16 december 2000

PTS delar ut UMTS-licenser till Europolitan, HI3G, Orange och Tele2. UMTS är tredje generationens mobiltelefonisystem och efterföljaren till GSM. Med UMTS-terminaler ska användarna förutom telefoni även få tillgång till datakommunikation och multimedia.

2 januari 2001

EU-förordningen om tillträde till accessnätet träder i kraft, vilket innebär att Telia, som äger merparten av det svenska accessnätet, måste upplåta det till andra operatörer till kostnadsorienterade priser.

15 augusti 2001

Antalet hushåll med bredbandsuppkoppling ökar kraftigt. Det finns nu cirka 400 000 bredbandsuppkopplingar i Sverige.

1 september 2001

Mobil nummerportabilitet införs, vilket gör att det går att behålla mobilnumret även om man byter mobiloperatör.

5 december 2001

PTS delar ut fyra tillstånd för fast yttäckande radioaccess, så kallat trådlöst bredband, där man använder radioteknik för överföring av tal och data i stället för kabel eller fiber.

20 december 2001

PTS får regeringens uppdrag att undersöka hur bredband kan ge funktionshindrade tillgång till nya produkter och tjänster.

1 januari 2002

PTS mäter signalnivån i UMTS-näten och konstaterar att det nu finns små fungerande UMTS-nät i Sverige. Utbyggnaden fortsätter till december 2003 då näten ska täcka större delen av befolkningen. Lagen om grundläggande kassaservice träder i kraft och garanterar att alla i Sverige kan betala räkningar och ta ut kontanter. 32 procent av befolkningen betalar sina räkningar över Internet.

10 januari 2002

PTS bjuder in intresserade att ansöka om ett fjärde GSM-tillstånd i Sverige.

14 februari 2002

EU beslutar om nya rättsakter inom tele- och radioområdet som kommer att ge konsumenterna ett stärkt skydd och utvidgade rättigheter.

19 mars 2002

Regeringen föreslår i propositionen ”Samhällets säkerhet och beredskap” att PTS ska få i uppdrag att arbeta med uppgifter kring it-incidenter.

30 maj 2002

PTS får i uppdrag av regeringen att inrätta en rikscentral för it-incidentrapportering.

25 juli 2003

En ny lag om elektronisk kommunikation som ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation träder i kraft. Lagen omfattar elektroniska kommunikationsnät och de kommunikationstjänster som förmedlas i näten.

1 januari 2003

PTS startar Sveriges it-incidentcentrum, Sitic, som arbetar med it-incidentrapportering.

4 november 2003

PTS lanserar webbplats om säkerhet på internet.

19 december 2003

PTS presenterar en ny modell för beräkning av kostnader för samtrafik och access i fasta telenätet.

5 februari 2004

PTS presenterar förslag på skyldigheter för dominerande aktörer inom området för elektronisk kommunikation.

18 december 2004

Marianne Treschow tillträder som generaldirektör för PTS efter att ha varit vikarierande generaldirektör sedan 1 juni 2004.

Årsskiftet 2004/2005

Det blir möjligt för konsumenterna att skaffa abonnemang för fast telefoni hos andra operatörer än Telia Sonera. Det innebär att förvalskunder får möjlighet att få kostnaderna för både samtal och abonnemang på en faktura.

Mars 2005

PTS delar ut ett tillstånd för digital mobiltelefoni i 450 MHz-bandet. Målet med det nya tillståndet är att det ska gå att ringa mobilt i hela Sverige även när det analoga NMT-systemet stängts den 31 december 2007.

December 2005

90 procent av befolkningen i Sverige har 3G-täckning.

Augusti 2006

PTS startar mentorskapsprogrammet Womentor som ett pilotprojekt. Womentor är ett mentorskapsprogram för kvinnor inom it- och telekombranschen.

12 oktober 2006

PTS publicerar en spektrumpolicy som innehåller myndighetens långsiktiga mål, grundprinciper, policy och mål på medellång sikt för spektrumförvaltningen i Sverige.

15 februari 2007

PTS föreslår en bredbandsstrategi till regeringen som ska ge alla i Sverige tillgång till bredband senast 2010.

14 juni 2007

PTS ger förslag till lagändring som innebär att Telia Sonera ska kunna bli skyldigt att lägga det fasta accessnätet i en separat enhet inom bolaget. Detta för att skapa bättre konkurrens och större valmöjligheter för kunderna.

1 juli 2007

Post- och telestyrelsen fyller 15 år.

November 2007

PTS håller sin första spektrumauktion via internet i 3,6-3,8 GHz-bandet. 44 aktörer vann kommunbaserade tillstånd till ett värde av ca 4,5 miljoner kronor.

29 januari 2008

PTS får en ny grafisk profil, inklusive en ny logotyp.

8 maj 2008

PTS auktion av frekvenser i 2,6 GHz-bandet avslutas. Fem aktörer - Telia Sonera, Tele2, Telenor, Hi3G och Intel - köper tillstånd till ett värde av nästan 2,1 miljarder kronor. 

20 maj 2008

PTS startar en rikstäckande informationskampanj om alternativen till Svensk Kassaservice, inför dess avveckling.

27 maj 2008

PTS tecknar avtal med Ica Banken AB och Kuponginlösen AB för tillhandahållande av grundläggande betaltjänster. Det är resultatet av den upphandling PTS fått i uppdrag av regeringen att genomföra med anledning av att Svensk Kassaservice avvecklas.

1 juli 2008

Ny lagstiftning som möjliggör så kallad funktionell separation träder i kraft. De nya bestämmelserna ska säkerställa att operatörer behandlas lika när det gäller tillträde till Telia Soneras accessnät.

24 september 2008

Som första statliga myndighet i Sverige, och sannolikt också i världen, inför PTS säker namnuppslagning för sin domän pts.se. Syftet är att användare som söker information på PTS webbplats eller vill använda myndighetens e-tjänster kan vara säkra på att de besöker PTS riktiga webbplats och inte en falsk kopia.

21 april 2009

I tre filmer på Youtube och på PTS webbplats visar PTS hur man kan göra sin trådlösa kommunikation säkrare.

5 juni 2009

PTS fattar beslut i en upphandling som ska ge tillgång till telefoni till ett fåtal enskilda hushåll som saknade andra möjligheter till telefoni.

16 september 2009

Tre budgivare vinner tillstånd i PTS auktion av frekvenser i 28 GHz-bandet. Tillstånden kan användas för snabb transport av data för nya mobila bredbandsnät.

1 oktober 2009

PTS lanserar nya e-tjänster på nummerområdet. En av e-tjänsterna gör det möjligt att se vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör.

3 november 2009

Regeringens bredbandsstrategi innehåller en rad uppdrag till PTS. Strategin ska leda till att Sverige även fortsättningsvis har bredband i världsklass.

4 november 2009

PTS fattar andra generationens SMP-beslut på fem delmarknader inom tillträde till och samtrafik i fasta nät samt utsändning av marksänd tv.

5 november 2009

PTS arrangerar EU-konferensen "Resilient electronic communications – a multi-stakeholder challenge" i Stockholm.

1 januari 2010

Göran Marby tillträder som generaldirektör för PTS.

1 mars 2010

PTS flyttar huvudkontoret till Valhallavägen 117.

30 mars 2010

PTS utlyser sin första innovationstävling. Tävlingen efterlyser innovativa lösningar för personer med funktionsnedsättning. Den första tävlingen har temat ”Arbete och fritid”.

11 juni 2010

Som en av de första statliga myndigheterna i Sverige har PTS gjort sin webbplats tillgänglig genom IPv6, en ny standard för adressering på Internet.

1 september 2010

En ny postlag träder i kraft. PTS ålägger Posten AB att fortsätta tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst.

25 oktober 2010

Dorotea kommun blir först att tilldelas bredbandsstöd från medel som regeringen gjort tillgängliga för att stimulera bredbandsutbyggnad i hela landet.

4 november 2010

PTS deltar i den första gemensamma europeiska krisövningen, CyberEurope 2010.

25 november 2010

Svenskarna ringer för första gången mer från mobilen än från den fasta telefonen. Det visar PTS rapport ”Svensk telemarknad första halvåret 2010”.

1 december 2010

Tjänsten Ledningskollen lanseras i hela landet, efter en försöksperiod i Uppsala län. Tjänsten ska minska antalet skador på ledningar och kablar.

1 januari 2011

Sitic lämnar PTS och blir CERT-SE hos Myndigheten för säkerhet och beredskap.

4 mars 2011

PTS auktion om 800 MHz-bandet avslutas. Den totala budsumman blev drygt två miljarder.

16 mars 2011

Antalet hushåll och företag som saknar tillgång till bredband har minskat från 2800 till 1100. Vinnaren i frekvensauktionen i 800 MHz-bandet har förbundit sig att bygga trådlöst bredband till just dessa.

19 augusti 2011

PTS publicerar programmeringsgränssnittet (API:et) till tjänsten ”Sök operatör” så att vem som vill kan bygga en applikation baserat på informationen.

9 september 2011

PTS inleder den tredje omgången marknadsanalyser på samtliga delmarknader inom elektronisk kommunikation.

6 oktober 2011

Regeringen lanserar sin digitala agenda för Sverige.

2 april 2012

PTS:s sida på Facebook ser dagens ljus.

14-15 juni 2012

Sverige och PTS står värd för konferensen EuroDIG, European Dialogue on Internet Governance, som anordnas i Stockholm. Frågorna som diskuteras är bl.a. vem som bestämmer reglerna för internet och hur internet kan användas för att stärka Europa. Bland talarna märks H.M. Drottning Silvia, Europarådets dåvarande ordförande Thorbjørn Jagland, dåvarande it- och energiminister Anna-Karin Hatt och dåvarande utrikesminister Carl Bildt.

11 mars 2013

PTS följer upp hur det går med införandet av internetprotokollet IPv6 bland svenska myndigheter. Enligt regeringens digitala agenda ska alla svenska myndigheter ha infört IPv6 senast år 2013. PTS uppföljning visar att tre av tio myndigheter har infört IPv6, men att fler är på väg.

29 oktober 2013

Stormen Simone som drar in över södra delarna av Sverige leder till stora störningar på telefonin. Som mest är ca. 35 000 kunder utan fast telefoni. Den absoluta majoriteten av felen beror på elavbrott.

18 november 2013

Stormen Hilde drar in över norra delarna av Sverige och leder till stora störningar på telefoni och bredband i de drabbade områdena.  

6 december 2013

Stormen Sven drar in över de södra och västra delarna av Sverige och leder till stora störningar på telefonin främst från Västra Götaland till Skåne och österut över sydligaste delarna av Götaland.

19 december 2013

Stormen Ivar, som drar in med orkanvindar, leder till stora störningar på telefonin främst i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.

1 januari 2014

PTS generaldirektör Göran Marby tillträder som ordförande för Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications). Det är ett europeiskt samarbetsorgan där de nationella regleringsmyndigheterna inom elektroniska kommunikationer i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 27 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter.

12 juni 2014

PTS överlämnar en 11-punktslista med myndighetens åtgärder för bättre mobiltäckning till dåvarande it-minister Anna-Karin Hatt. Läs listan.

7 augusti 2014

En omfattande skogsbrand i Västmanland leder till störningar på telefoni. PTS övervakar läget och lämnar information till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

19 december 2014

PTS genomför stickprovsmätningar för radiotrafik i centrala Stockholm, efter misstankar om spionutrustning i form av falska basstationer som kan övervaka mobiltrafik. PTS mätningar visar inga avvikelser i radiotrafiken och det upptäcks inga illegala radiosändningar i de undersökta frekvensbanden.

1 januari 2015

Mobiloperatörernas täckningskartor ska bli enklare att förstå. Det är innebörden i en branschöverenskommelse som operatörerna Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre undertecknar med Konsumentverket.

3 november 2015

PTS utses till Sveriges modernaste myndighet vid Kvalitetsmässan i Göteborg. Juryns motivering lyder:

“Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.

För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att utveckla den statliga kompetensen.”

Kvalitetsmässan driver utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet tillsammans med Näringsdepartementet, PwC, VINNOVA, Naturvårdsverket, ST och Saco-S.

4 december 2015

Stormen Helga drar in över södra Sverige och orsakar störningar i telefonin.

8 februari 2016

PTS generaldirektör Göran Marby lämnar sitt uppdrag sedan han utsetts till chef för organisationen ICANN, som är en privaträttslig icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja internets användning och operationella stabilitet. ICANN ansvarar för teknisk samordning av bland annat domännamnssystemet (DNS) och för tilldelning av ip-adressutrymme.

1 juli 2016

En ny lag träder i kraft som innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband kan få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. I samband med att lagen träder i kraft får PTS ett antal nya uppgifter, till exempel att hantera tvistlösningar och tillsyn och att tillhandahålla webbplatsen Utbyggnadsportalen.

9 september 2016

Efter kvalitetsproblem med postutdelning skärper PTS sina insatser på området. Det handlar bland annat om utökad tillsyn samt möten med respektive ledning för de aktuella postoperatörerna.

20 oktober 2016

PTS genomför en konsumentdag om telekom tillsammans med Telekområdgivarna. Läs mer om konsumentdagen.

31 oktober 2016

PTS avbryter auktionsprocessen i 700 MHz-bandet. Detta sedan regeringen beslutat att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med den 31 maj 2018. Auktionen skulle ha startat den 1 december 2016.

24 november 2016

Regeringen utser Dan Sjöblom till ny generaldirektör för PTS. Dan Sjöblom, som för närvarande är generaldirektör för Konkurrensverket, tillträder den 1 februari 2017.

November 2017

PTS genomför övningen Telö 17 tillsammans med Försvarshögskolan. Övningen handlar om telekomsektorns verksamhet under höjd beredskap.

4-12 december 2018

PTS genomför en auktion för tillstånd i 700 MHz-bandet. Två budgivare vinner tillstånd.

1 mars 2019

PTS börjar arbeta enligt en ny organisation.