EU

EU består av 27 europeiska länder som genom avtal, fördrag, överlämnat vissa delar av den nationella konstitutionella makten till unionen. Sverige är sedan 1995 medlem av EU.

Inom unionen fattas beslut om rättsakter i huvudsak av Europeiska unionens råd, vanligen kallat Ministerrådet, och Europeiska parlamentet medan Europeiska kommissionen verkställer besluten och förvaltar EU-rätten. EU-domstolen är unionens domstol. Verksamheten inom EU är av avgörande betydelse för svensk rätt inom post, tele- och radiosektorerna.

Europeiska Unionens webbplats finns bl.a. en allmän presentation av EU-institutionerna, länkar till deras webbplatser och EU-dokument.

Sveriges riksdags EU-information har riksdagens uppdrag att ge allsidig och opartisk information om EU, det svenska medlemskapet och om riksdagens EU-arbete.

På webbplatsen för EU-kommissionens avdelning för informationssamhällets tjänster finns information om bl.a. kommissionens politik i tele-, post- och spektrumfrågor.

Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Council of the European union, Council of Ministers

Ministerrådet består av en representant för varje medlemsstats regering. Ordförandeskapet i Ministerrådet roterar mellan medlemstaterna med byte varje halvår.

Europaparlamentet, European Parliament

Europaparlamentet består av företrädare för unionsmedbogarna valda genom direkta val vart femte år. Parlamentet har lagstiftande befogenheter, budgetbefogenheter och befogenhet att kontrollera den verkställande makten.

Europeiska kommissionen, Commission of the European Union

Europeiska kommissionen har bland annat till uppgift att lägga fram lagförslag, utöva vissa verkställande befogenheter och att övervaka medlemsstaternas efterlevnad av de gemensamma bestämmelserna. Europeiska kommissionen är indelad i olika fackavdelningar, generaldirektorat. Frågor som är av betydelse för telekommunikation och spektrumanvändning behandlas främst av avdelningen för informationssamhällets tjänster och vad gäller frågor om radio- och teleterminalutrustning av fackavdelningen för företagspolitik. Postfrågor has om hand av avdelningen för inre marknaden.

EU-domstolen, European Court of justice

Europeiska unionens domstol har till uppgift att se till att EU-rätten inte tolkas eller tillämpas på olika sätt i medlemsstaterna, att den behåller sin gemenskapskaraktär och egenart samt att den tillämpas lika för alla.

Enisa, European Network and Information Security Agency

Enisa är EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå. Enisa står för European Network and Information Security Agency. I Sverige har PTS ett huvudansvar för Enisa-samordning och informationsspridning.

TCAM

Telecommunications conformity assessment and market surveillance committee (TCAM) är en rådgivande och regulatorisk committee, vilken ger stöd till Europeiska kommissionen avseende utredningar av hur väl medlemsstaterna följer regleringen samt marknadskontroll. R&TTE-direktivet och RED utgör den plattform på vilken verksamheten i TCAM vilar.

RSC

Radiospektrumkommittén (RSC) ansvarar för särskilda tekniska åtgärder för att genomföra en bredare radiospektrumpolitik. RSC leds av Europeiska kommissionen består av representanter för samtliga medlemsländer, ett antal observatörer från andra europeiska länder (EEA och kandidatländer) och organisationer.

RSPG

Radio spectrum policy group (RSPG) bidrar till utvecklingen av en radiospektrumpolitik inom EU som inte bara tar hänsyn till tekniska parametrar, utan även ekonomiska, politiska, kulturella, strategiska, hälsorelaterade och sociala aspekter. I gruppens ansvarsområde finns möjligheten att avge yttranden eller skriva en rapport om specifika radiospektrumpolitiska frågor som rör elektronisk kommunikation. Dessa yttranden är avsedda att bistå och ge kommissionen råd om radiospektrumpolitiska frågor, samordning av policystrategier och i förekommande fall, de harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av radiospektrum.

COCOM

Kommunikationskommittén (COCOM) bistår Europeiska kommissionen vid utövandet av dess verkställande befogenheter. COCOM består av företrädare för EU:s medlemsstater. Dess huvudsakliga uppgift är att lämna ett yttrande över de förslag till åtgärder som kommissionen avser att vidta. COCOM behandlar aktuella frågor som utgör den digitala agendan.

ERGP 

The European regulators group for postal services (ERGP), som bildades 2010 på initiativ av EU-kommissionen, är den europeiska organisationen för samarbete mellan de europeiska regulatörsmyndigheterna på postområdet och kommissionen. ERGP ska ge kommissionen råd och stöd i utvecklingen av den inre marknaden för posttjänster, stärka samarbetet mellan regulatörerna och därigenom understödja utvecklingen av deras verksamhet i syfte att uppnå en likvärdig och effektiv tillämpning av det europeiska regelverket på postområdet.