Samverkan och externa forum

Nedan presenteras de externa forum och samverkansgrupper som PTS arrangerar eller är med och arrangerar. De är sorterade i bokstavsordning.

Elsäkerhetsrådet

Rådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen. Rådets uppgift är bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa. 
PTS representant och kontaktperson är Lars Eklund, enheten för spektrumtillsyn.

IKT-nätverket

PTS ansvarar för närvarande för IKT-nätverket. Detta ansvar låg tidigare på SIKA. Nätverket finns inom ramen för It-statistiknätverket, som SCB håller i. Det är ett återkommande forum och möten hålls 2–3 gånger per år och är av informell karaktär. Syftet är att medlemmarna i nätverket informerar varandra om aktuella aktiviteter och skapa ett forum för diskussioner kring it-statistikrelaterade frågor. De myndigheter som kallas till mötet är de som på något sätt tar fram it-statistik eller använder it-statistik, bland annat SCB, SIKA, ITPS, PTS, Skolverket, Verva, Vinnova samt intresseorganisationer. 
Ansvarig avdelning: Digitaliseringsavdelningen
Kontaktperson: Bianca Gustafsson Kojo

IPv6-forum

IPv6-forum ska bidra till att öka införandet av IPv6 i Sverige. Det är en mötesplats för alla aktörer i IPv6-värdekedjan för att utbyta erfarenheter och ge förslag på åtgärder. Mer information om IPv6-forum.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för resursförvaltning
Kontaktperson: Joakim Strålmark

Kontaktgruppen för tekniska regler och handelshinder

I denna informella grupp, som möts tre gånger per år på Kommerskollegium, ingår representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer samt några företag.

PTS deltar i denna grupp för att utbyta information och samla in synpunkter med andra berörda intressenter inom området. Syftet med gruppen är att informera och samråda om utvecklingen i EU och globalt i det som gäller ordningar på tekniska regelområdet, det vill säga tekniska föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse. Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning, utvecklingen av den europeiska standardiseringsprocessen, standardiseringens, nationella, europiska och internationella organisation och arbetssätt liksom enskilda handelshinder, är ofta föremål för diskussion under mötena. 
Kontaktperson på PTS: Peggy Haase, enheten för spektrumförädling.

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda myndigheter och samråda med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat. Så gott som alla marknadskontrollmyndigheter samt Kommerskollegium och Tullverket, är representerade i rådet. Rådets uppgifter, funktion och sammansättning regleras i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor. 
Kontaktperson på PTS: Peggy Haase, enheten för spektrumförädling.

Mediernas beredskapsråd

Medieberedskap

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg, enheten för robusthet.

Nato

PTS representerar Sverige i Natos planeringsgrupp Civil Communications Planning Group (CCPG). Inom CCPG arbetar vi gemensamt med att hantera och förbereda oss för utmaningar och kriser inom kommunikationssystem och -tjänster (civila kommunikationer).

Sverige och Nato (regeringen.se)

Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS)

Nationellt forum

PTS representant och kontaktperson Lena Björlin, enheten för beredskap.

Nummerforum – Nummerfrågor

PTS arrangerar Nummerforum. Detta är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter inbjuds för att utbyta information om och diskutera nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation. Nummerforum arrangeras två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för resursförvaltning 
Kontaktperson: Bo Martinsson

Postnummerrådet

PTS deltar tillsammans med bl.a. Posten AB, CityMail AB, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet och Skatteverket i Postnummerrådet vars syfte dels är att ge berörda parter inflytande över ändringar i postnummersystemet och dels att säkerställa att den fastställda postortsnamnspolicyn följs. 
Ansvarig avdelning: Digitaliseringsavdelningen 
Kontaktperson: Anders Hildingsson

Radiolänkforum

PTS arrangerar radiolänkforum. Detta är möten där operatörer, tillverkare och andra intressenter inbjuds med syftet att utbyta information och diskutera aktuella frekvens- och tillståndsfrågor inom området fast radio (radiolänk). Radiolänkforum arrangeras vid behov.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för resursförvaltning
Kontaktperson: Mikael Stern

Referensgrupp – Internet Governance

RGIG är ett öppet forum för intressenter inom området internets styrning och förvaltning (Internet Governance). Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför relevanta internationella möten.

RGIG-möten arrangeras tre gånger per år med PTS som ordförande. Exempel på deltagare är representanter för Internet Community (till exempel Internetoperatörer, aktörer inom domännamnssystemet), Närings­departementet, forskningsvärlden och myndigheter.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för resursförvaltning
Kontaktperson: Bo Martinsson

SAMFI, samverkansgruppen för informationssäkerhet

Samverkansgruppen står bland annat bakom Informationssäkerhet.se.

PTS representant och kontaktperson är Peter Wallström.

Samråd med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Lagen om elektronisk kommunikation innehåller bestämmelser om hur lagens kapitel om integritet skall hanteras i förhållande till den generella dataskyddsförordningen (GDPR). Det kan finnas frågor och områden som tangerar båda lagstiftningarna eller där det är svårt att avgöra vilken som är tillämplig. PTS har därför regelbundna avstämningsmöten med tillsynsmyndigheten för GDPR, Integritetsskyddsmyndigheten. Mötena sker regelbundet 4 gånger per år eller när någon särskild fråga dyker upp. 
Ansvarig avdelning: Digitaliseringsavdelningen

Samråd med funktionshindersorganisationer

Nationellt leder PTS samrådet med funktionshindersorganisationer. Samrådets syfte är att öka informationsutbytet mellan PTS och funktionshindersorganisationer. Samrådet mellan PTS och funktionshindersorganisationer sker två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Digitaliseringsavdelningen
Kontaktperson: Malin Wahlquist

Samrådsmöten med Konsumentverket och Telekområdgivarna

Samrådsmöten mellan PTS och Konsumentverket och Telekområdgivarna hålls cirka fyra gånger per år. På dessa möten diskuteras aktuella konsumentproblem som inkommit till respektive organisation samt hur de lämpligen kan hanteras. 
Ansvarig avdelning: Digitaliseringsavdelningen

Samverkansgrupp för DHS-frågor, SG DHS

Sverige och USA – gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg, enheten för robusthet.

Säkerhetsforum 

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för information och dialog i aktuella frågor inom säkerhet och totalförsvar. Forumet vänder sig till ansvariga för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos aktörer som är anmälda till PTS enligt lagen om elektronisk kommunikation.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för säker kommunikation
Mer information: sakerhetsforum@pts.se