Externa forum

Nedan presenteras de externa forum som PTS arrangerar eller är med och arrangerar. De är sorterade i bokstavsordning.

Driftsäkerhetsforum

PTS arrangerar Driftsäkerhetsforum. Forumet arrangeras två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen 
Kontaktperson: Patrik Bystedt

IKT-nätverket

PTS ansvarar för närvarande för IKT-nätverket. Detta ansvar låg tidigare på SIKA. Nätverket finns inom ramen för It-statistiknätverket, som SCB håller i. Det är ett återkommande forum och möten hålls 2-3 gånger per år och är av informell karaktär. Syftet är att medlemmarna i nätverket informerar varandra om aktuella aktiviteter och skapa ett forum för diskussioner kring it-statistikrelaterade frågor. De myndigheter som kallas till mötet är de som på något sätt tar fram it-statistik eller använder it-statistik, bland annat SCB, SIKA, ITPS, PTS, Skolverket, Verva, Vinnova samt intresseorganisationer. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor
Kontaktperson: Bianca Gustafsson Kojo

Integritetsforum

Integritetsforum är ett tillfälle för PTS och marknadens aktörer att träffas för diskussion om frågor som rör integritet i elektroniska kommunikationer. Möten hålls ett par gånger per år.
Ansvarig avdelning. Nätsäkerhetsavdelningen
Kontaktperson: Anders Lindell

Nummerforum – Nummerfrågor

PTS arrangerar Nummerforum. Detta är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter inbjuds för att utbyta information om och diskutera nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation. Nummerforum arrangeras två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen 
Kontaktperson: Bo Martinsson

Postnummerrådet

PTS deltar tillsammans med bl.a. Posten AB, CityMail AB, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet och Skatteverket i Postnummerrådet vars syfte dels är att ge berörda parter inflytande över ändringar i postnummersystemet och dels att säkerställa att den fastställda postortsnamnspolicyn följs. 
Ansvarig avdelning: Postavdelningen 
Kontaktperson: Åsa Gustafsson

Radiolänkforum

PTS arrangerar radiolänkforum. Detta är möten där operatörer, tillverkare och andra intressenter inbjuds med syftet att utbyta information och diskutera aktuella frekvens- och tillståndsfrågor inom området fast radio (radiolänk). Radiolänkforum arrangeras vid behov.
Ansvarig avdelning: Spektrumavdelningen
Kontaktperson: Mikael Stern

Referensgrupp - Internet Governance

RGIG är ett öppet forum för intressenter inom området internets styrning och förvaltning (Internet Governance). Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför relevanta internationella möten.

RGIG-möten arrangeras tre gånger per år med PTS som ordförande. Exempel på deltagare är representanter för Internet Community (t.ex. Internetoperatörer, aktörer inom domännamnssystemet), Närings­departementet, forskningsvärlden och myndigheter.
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen
Kontaktperson: Bo Martinsson

Samråd med Datainspektionen

Lagen om elektronisk kommunikation innehåller bestämmelser om hur lagens kapitel om integritet skall hanteras i förhållande till personuppgiftslagen (PUL). Det kan finnas frågor och områden som tangerar båda lagstiftningarna eller där det är svårt att avgöra vilken som är tillämplig. PTS har därför regelbundna avstämningsmöten med tillsynsmyndigheten för PUL, Datainspektionen. Mötena sker regelbundet 4 gånger per år eller när någon särskild fråga dyker upp. 
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen 
Kontaktperson: Anders Lindell

Samråd med funktionshindersorganisationer

Nationellt leder PTS samrådet med funktionshindersorganisationer. Samrådets syfte är att öka informationsutbytet mellan PTS och funktionshindersorganisationer. Samrådet mellan PTS och funktionshindersorganisationer sker två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor
Kontaktperson: Malin Wahlquist

Samrådsmöten med Konsumentverket och Telekområdgivarna

Samrådsmöten mellan PTS och Konsumentverket och Telekområdgivarna hålls cirka fyra gånger per år. På dessa möten diskuteras aktuella konsumentproblem som inkommit till respektive organisation samt hur de lämpligen kan hanteras. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor
Kontaktperson: Catharina Hjelmqvist

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda myndigheter och samråda med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat. Så gott som alla marknadskontrollmyndigheter samt Kommerskollegium och Tullverket, är representerade i rådet. Rådets uppgifter, funktion och sammansättning regleras i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor. 
Kontaktpersoner på PTS är Peggy Haase, enheten för spektrumutveckling.

Kontaktgruppen för tekniska regler och handelshinder

I denna informella grupp, som möts tre gånger per år på Kommerskollegium, ingår representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer samt några företag.

PTS deltar i denna grupp för att utbyta information och samla in synpunkter med andra berörda intressenter inom området. Syftet med gruppen är att informera och samråda om utvecklingen i EU och globalt i det som gäller ordningar på tekniska regelområdet, d.v.s. tekniska föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse. Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning, utvecklingen av den europeiska standardiseringsprocessen, standardiseringens, nationella, europiska och internationella organisation och arbetssätt liksom enskilda handelshinder, är ofta föremål för diskussion under mötena. 
Kontaktpersoner på PTS är Peggy Haase, enheten för spektrumutveckling.

Elsäkerhetsrådet

Rådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen. Rådets uppgift är bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa. 
PTS representant och kontaktperson är Lars Eklund, enheten för spektrumtillsyn.

Mediernas beredskapsråd

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Medieberedskap/

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg, enheten för robusthet och beredskap.

MSB samordningsmöte NATO/PFF

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Internationellt-samarbete/NatoPFF/

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg & Rita Hammarstedt, enheten för robusthet och beredskap.

Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS)

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/NAFS---Nationellt-forum/

PTS representant och kontaktperson Christina Hedlund NS2

Samverkansgrupp för DHS-frågor, SG DHS

https://www.msb.se/Upload/Om%20MSB/Forskning/Sverigeo%20ch%20USA%20gr%C3%A4ns%C3%B6verskridande%20risker%20och%20gemensamma%20l%C3%B6sningar.pdf?epslanguage=sv

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg NS2

SvK Elberedskapsråd (insynsråd)

http://www.svk.se/Om-oss/Organisation/Rad/Elberedskapsradet/

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg, enheten för robusthet och beredskap.

SOTI, samverkansområde teknisk infrastruktur

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samverkansomraden/-Teknisk-infrastruktur-SOTI/

PTS representant och kontaktperson Joakim Aspengren, enheten för robusthet och beredskap.