Externa forum

Nedan presenteras de externa forum som PTS arrangerar eller är med och arrangerar. De är sorterade i bokstavsordning.

Driftsäkerhetsforum

Driftsäkerhetsforum har ersatts av PTS säkerhetsforum. Agenda och mötesanteckningar för driftsäkerhetsforums möten under 2017 och 2018 finns här.

Elberedskapsråd (insynsråd)

Elberedskapsradet

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg, enheten för robusthet och beredskap.

Elsäkerhetsrådet

Rådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen. Rådets uppgift är bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa. 
PTS representant och kontaktperson är Lars Eklund, enheten för spektrumtillsyn.

IKT-nätverket

PTS ansvarar för närvarande för IKT-nätverket. Detta ansvar låg tidigare på SIKA. Nätverket finns inom ramen för It-statistiknätverket, som SCB håller i. Det är ett återkommande forum och möten hålls 2–3 gånger per år och är av informell karaktär. Syftet är att medlemmarna i nätverket informerar varandra om aktuella aktiviteter och skapa ett forum för diskussioner kring it-statistikrelaterade frågor. De myndigheter som kallas till mötet är de som på något sätt tar fram it-statistik eller använder it-statistik, bland annat SCB, SIKA, ITPS, PTS, Skolverket, Verva, Vinnova samt intresseorganisationer. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor
Kontaktperson: Bianca Gustafsson Kojo

Integritetsforum

Integritetsforum har ersatts av PTS säkerhetsforum. Agenda och mötesanteckningar för driftsäkerhetsforums möten under 2017 och 2018 finns här.

Kontaktgruppen för tekniska regler och handelshinder

I denna informella grupp, som möts tre gånger per år på Kommerskollegium, ingår representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer samt några företag.

PTS deltar i denna grupp för att utbyta information och samla in synpunkter med andra berörda intressenter inom området. Syftet med gruppen är att informera och samråda om utvecklingen i EU och globalt i det som gäller ordningar på tekniska regelområdet, det vill säga tekniska föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse. Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning, utvecklingen av den europeiska standardiseringsprocessen, standardiseringens, nationella, europiska och internationella organisation och arbetssätt liksom enskilda handelshinder, är ofta föremål för diskussion under mötena. 
Kontaktpersoner på PTS är Peggy Haase, enheten för spektrumutveckling.

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda myndigheter och samråda med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), som ansvarar för ordförandeskap och sekretariat. Så gott som alla marknadskontrollmyndigheter samt Kommerskollegium och Tullverket, är representerade i rådet. Rådets uppgifter, funktion och sammansättning regleras i förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor. 
Kontaktpersoner på PTS är Peggy Haase, enheten för spektrumutveckling.

Mediernas beredskapsråd

Medieberedskap

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg, enheten för robusthet och beredskap.

MSB samordningsmöte NATO/PFF

Partnerskap för fred

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg & Rita Hammarstedt, enheten för robusthet och beredskap.

Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS)

Nationellt forum

PTS representant och kontaktperson Christina Hedlund NS2

Nummerforum – Nummerfrågor

PTS arrangerar Nummerforum. Detta är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter inbjuds för att utbyta information om och diskutera nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation. Nummerforum arrangeras två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen 
Kontaktperson: Bo Martinsson

Postnummerrådet

PTS deltar tillsammans med bl.a. Posten AB, CityMail AB, Fria Postoperatörers Förbund, Lantmäteriet och Skatteverket i Postnummerrådet vars syfte dels är att ge berörda parter inflytande över ändringar i postnummersystemet och dels att säkerställa att den fastställda postortsnamnspolicyn följs. 
Ansvarig avdelning: Postavdelningen 
Kontaktperson: Åsa Gustafsson

Radiolänkforum

PTS arrangerar radiolänkforum. Detta är möten där operatörer, tillverkare och andra intressenter inbjuds med syftet att utbyta information och diskutera aktuella frekvens- och tillståndsfrågor inom området fast radio (radiolänk). Radiolänkforum arrangeras vid behov.
Ansvarig avdelning: Spektrumavdelningen
Kontaktperson: Mikael Stern

Referensgrupp – Internet Governance

RGIG är ett öppet forum för intressenter inom området internets styrning och förvaltning (Internet Governance). Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför relevanta internationella möten.

RGIG-möten arrangeras tre gånger per år med PTS som ordförande. Exempel på deltagare är representanter för Internet Community (till exempel Internetoperatörer, aktörer inom domännamnssystemet), Närings­departementet, forskningsvärlden och myndigheter.
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen
Kontaktperson: Bo Martinsson

SAMFI, samverkansgruppen för informationssäkerhet

SAMFI

Samverkansgruppen står bland annat bakom Informationssäkerhet.se.

PTS representant och kontaktperson är Peter Wallström, enheten för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet.

Samråd med Datainspektionen

Lagen om elektronisk kommunikation innehåller bestämmelser om hur lagens kapitel om integritet skall hanteras i förhållande till den generella dataskyddsförordningen (GDPR). Det kan finnas frågor och områden som tangerar båda lagstiftningarna eller där det är svårt att avgöra vilken som är tillämplig. PTS har därför regelbundna avstämningsmöten med tillsynsmyndigheten för GDPR, Datainspektionen. Mötena sker regelbundet 4 gånger per år eller när någon särskild fråga dyker upp. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor 
Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren

Samråd med funktionshindersorganisationer

Nationellt leder PTS samrådet med funktionshindersorganisationer. Samrådets syfte är att öka informationsutbytet mellan PTS och funktionshindersorganisationer. Samrådet mellan PTS och funktionshindersorganisationer sker två gånger per år. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor
Kontaktperson: Malin Wahlquist

Samrådsmöten med Konsumentverket och Telekområdgivarna

Samrådsmöten mellan PTS och Konsumentverket och Telekområdgivarna hålls cirka fyra gånger per år. På dessa möten diskuteras aktuella konsumentproblem som inkommit till respektive organisation samt hur de lämpligen kan hanteras. 
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsfrågor
Kontaktperson: Catharina Hjelmqvist

Samverkansgrupp för DHS-frågor, SG DHS

Sverige och USA – gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

PTS representant och kontaktperson Ove Landberg NS2

SOTI, samverkansområde teknisk infrastruktur

Samverkansomraden Teknisk-infrastruktur

PTS representant och kontaktperson Joakim Aspengren, enheten för robusthet och beredskap.

Säkerhetsforum 

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för dig som ansvarar för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och leverantörer i telekombranschen. Vi diskuterar gemensamma utmaningar och aktuella säkerhetsfrågor. PTS säkerhetsforum ersätter driftsäkerhetsforum och integritetsforum.
Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen
Kontaktperson: Erika Hersaeus