PTS beslutar om nya kopparpriser

2021-06-07

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ändra prisskyldigheten som gäller för Telia vid tillhandahållande av lokalt tillträde till kopparnätet på marknad 1 (tidigare marknad 3a).

Det finns skäl att uppdatera kalkylmodellen för det fasta nätet. Mot bakgrund av uppdateringen finns det även skäl att besluta om ändring av den prisskyldighet som gäller för Telia vid tillhandahållande av koppartillträde.

PTS beslutar därför om nya kopparpriser enligt PTS prisbilaga version 4.0. De nya priserna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Den nya prisbilagan ersätter PTS prisbilaga 3.0, bilaga till PTS beslut den 8 juni 2020 (dnr 15-7200).

PTS genomförde under januari-februari ett samråd med marknadens aktörer och övriga intressenter. 

Klicka här för att läsa beslutet, samt myndighetens svar på synpunkter som inkom under samrådet.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, Enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75.
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

I november 2019 notifierade PTS tre utkast till beslut till EU-kommissionen avseende lokalt tillträde till fibernät respektive kopparnät samt centralt tillträde. Utkasten var dessförinnan föremål för samråd med marknaden (maj 2019). I februari 2020 beslutade EU-kommissionen att PTS inte får fatta det notifierade beslutet avseende marknad 1 fiber.

Nu gällande beslut från 2015 om skyldigheter på marknad 1 omfattar Telias kopparnät och fibernät. EU-kommissionens beslut utgjorde hinder även mot att fatta ett nytt beslut avseende Telias kopparnät.

PTS arbete med att analysera marknaderna i syfte att ta fram ny reglering pågår.