Telia ska betala sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen

2023-04-26

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telia brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

PTS beslut grundar sig på att Telia inte genomfört säkerhetsprövning för signalskyddspersonal och på så sätt underlåtit att uppfylla vissa skyldigheter på personalsäkerhetsområdet.

Detta har inneburit att Telia låtit obehörig personal delta i den säkerhetskänsliga verksamheten vilket har orsakat en sårbarhet för Sveriges säkerhet.

PTS har beaktat att överträdelserna berott på oaktsamhet, att Telia har samarbetat med PTS och omedelbart vidtagit de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs samt att Telia inte tidigare har begått någon överträdelse.

Även om PTS bedömer att överträdelsen inte varit avsiktlig anser myndigheten att överträdelsen är allvarlig och därför motiverar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor.

Mer information

Henrik Christiansson, chef för enheten för säkerhetsskydd, 08-678 58 99

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. PTS är enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddet inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst. PTS bedriver både planlagd och händelsestyrd tillsyn av säkerhetsskyddet hos verksamhetsutövare inom områdena.

PTS får besluta att ta ut en sanktionsavgift av en verksamhetsutövare som har överträtt vissa rättsliga bestämmelser. Det kan till exempel handla om att verksamhetsutövaren har åsidosatt sin skyldighet att vidta säkerhetsskyddsåtgärder. Sanktionsavgift får endast beslutas för överträdelser som skett efter att bestämmelserna om sanktionsavgift trädde ikraft den 1 december 2021.