PTS granskar att operatörer följer regler om avtal

2023-05-22

Enligt reglerna ska operatörer tillhandahålla en avtalssammanfattning innan kunden ingår avtal. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning av hur operatörer lever upp till kraven.

Innan ett avtal ingås ska operatören på ett klart och begripligt sätt lämna information om avtalet till konsumenten och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet. Sammanfattningen ska innehålla de viktigaste delarna av den information som ska ges innan ett avtal ingås, till exempel priser och avtalstid.

Granskning att reglerna efterlevs

Nu inleder PTS en granskning av hur operatörerna följer reglerna om avtalssammanfattning. Tillsynen, som är avgränsad till försäljning av fast bredband till konsumenter genom telefonförsäljning, kommer att rikta sig mot tre aktörer: Telia, Tele2 och Telenor.

PTS har begärt underlag från de aktuella operatörerna som ska skickas in till myndigheten senast den 17 juni.

Klicka här för att läsa PTS begäran.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55
Frida Skarning, PTS enhet för konsumenträttigheter, 08-586 71 85

Avtalsinformation

Innan ett avtal ingås ska operatören på ett klart och begripligt sätt lämna information om avtalet till konsumenten och avgiftsfritt tillhandahålla en kortfattad och lättläst sammanfattning av avtalet. Sammanfattningen ska innehålla de viktigaste delarna av den information som ska ges innan ett avtal ingås, till exempel priser och avtalstid. Operatören ska tillämpa villkor som innebär att avtalet gäller först när konsumenten har tagit emot sammanfattningen och bekräftat sin vilja att ingå avtalet.

Reglerna gäller även avtal som ingås med slutanvändare som är mikroföretag, andra små företag respektive organisationer som drivs utan vinstsyfte, om inte kunden uttryckligen har samtyckt till att bestämmelserna frångås.

Mer information om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås finns i PTS föreskrift PTSFS 2022:6.

Det är Konsumentverket som hanterar frågor som berör oskäliga avtalsvillkor, vilseledande marknadsföring eller avtalsbrott.