Pris och öppet internet i PTS tillsyn

2023-03-08

Under 2023 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) att fokusera sitt tillsynsarbete inom marknadsreglering på bland annat pristillsyn och öppet internet. Det framgår av myndighetens tillsynsplan för 2023. Samtidigt sammanfattar PTS tillsynsåret 2022 i en tillsynsrapport.

Varje år presenterar PTS en plan för sin planerade tillsyn inom marknadsreglering. Syftet med planen är att myndighetens tillsyn ska präglas av tydlighet och transparens.

Pristillsyn och öppet internet

Under 2023 kommer myndigheten prioritera pristillsyn på samtliga reglerade marknader. Det handlar bland annat om granskningar av de så kallade Eurorate-taxorna, som innebär gemensamma maxtaxor inom hela EU.

Myndigheten kommer under året även fortsätta granskningen av hur de fyra största operatörerna följer reglerna om öppet internet. Det handlar bland annat om så kallade zero rating-erbjudanden, som innebär att en internetleverantör tillämpar en nolltaxa eller en ännu förmånligare taxa på hela eller en del av den datatrafik som är kopplad till en specifik applikation eller en kategori av applikationer.

I övrigt kommer tillsynen även bestå av bland annat avgiftsgrundande omsättning, kraven att tillhandahålla kontanttjänster, roaming och reglerna om kakor.

Klicka här för att läsa PTS tillsynsplan.

Tillsynsåret 2022 sammanfattas

Samtidigt publicerar PTS en rapport som sammanfattar 2022 års tillsyn inom marknadsreglering.

Under året genomförde myndigheten granskningar av bland annat bredbandsmarknaderna, Teracoms prissättning och utbyggnadslagen.

PTS inledde även tillsyn i ett antal fall där aktörer inte inkommit med uppgifter som begärts in för rapporten Svensk Telekommarknad. Den tillsynen resulterade i att flera aktörer inkom med uppgift om bland annat avgiftsgrundande omsättning.

Klicka här för att läsa PTS tillsynsrapport för år 2022.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS avdelning för marknadsreglering, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS tillsyn avseende marknadsreglering m.m.

Syftet med PTS tillsyn är bland annat att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter att myndigheten blivit uppmärksammad på förhållanden som inte tycks stämma överens med gällande regelverk.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut kan PTS vidta åtgärder såsom t.ex. underrättelse eller föreläggande för att aktören ska vidta rättelse. PTS förelägganden kan förenas med vite.