PTS upphäver vissa beslut om förhandsreglering

2022-03-11

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs

PTS har under perioden 2017–2019 fattat beslut i enlighet med reglerna i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) avseende förhandsreglering av ett antal företag på marknaden för fast respektive mobil samtalsterminering, däribland de tre företag som nu är aktuella för upphävande av beslut om förhandsreglering.

I en efterföljande granskning som PTS vidtagit har det framkommit att tre av företagen, som reglerades på de aktuella marknaderna under perioden 2017–2019, inte längre bedriver den verksamhet som krävs för att vara reglerad på de aktuella marknaderna. Därför ska de tidigare regleringsbesluten upphävas.

PTS beslutar att tidigare regleringsbeslut upphävs

Idag fattade PTS beslut om att tre regleringsbeslut på marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering ska upphävas.

Besluten om att upphäva regeringsbeslut på de aktuella marknaderna har mellan den 28 januari och den 28 februari notifierats till EU-kommissionen. EU-kommissionen meddelade PTS den 25 februari 2022 att Kommissionen inte har några synpunkter. Mellan den 16 december 2021 och den 20 januari 2022 pågick det ett samråd med de berörda företagen, marknadens aktörer och Konkurrensverket. Under detta samråd inkom ett yttrande från Konkurrensverket.

Ta del av besluten

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55