PTS föreslår att vissa beslut om förhandsreglering upphävs

2022-01-31

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

PTS har under perioden 2017–2019 fattat beslut i enlighet med reglerna i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) avseende förhandsreglering av ett antal företag på marknaden för fast respektive mobil samtalsterminering, däribland de tre företag som nu är aktuella för upphävande av beslut om förhandsreglering.

I en efterföljande granskning som PTS vidtagit har det framkommit att tre av företagen, som reglerades på de aktuella marknaderna under perioden 2017–2019, inte längre bedriver den verksamhet som krävs för att vara reglerad på de aktuella marknaderna. Därför ska de tidigare regleringsbesluten upphävas.

PTS notifierar upphävningsbesluten till EU-kommissionen

Idag notifierade PTS utkasten till beslut till EU-kommissionen. EU-kommissionen har därefter en månad på sig att yttra sig över PTS förslag till beslut.

Mellan den 16 december 2021 och den 20 januari 2022 pågick det ett samråd med de berörda företagen, marknadens aktörer och Konkurrensverket. Under detta samråd inkom ett yttrande från Konkurrensverket. Länk för att läsa Konkurrensverkets yttrande

Nästa steg i processen är att beslut fattas av generaldirektören. 

Klicka här för att läsa underlagen för notifieringen.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55