Prisreglering och bredbandsmarknader i fokus under tillsynsåret 2021

2022-01-25

Under 2021 hade Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn avseende marknadsreglering fokus på prisfrågor och bredbandsmarknaderna. Myndigheten inledde även den första tillsynen av tillgången till kontanttjänster.

Varje år tar PTS fram en tillsynsplan för att myndighetens tillsyn ska vara transparent och förutsebar för aktörerna. I den efterföljande tillsynsrapporten redovisar sedan PTS vidtagna tillsynsåtgärder och resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd.

Pristillsyn, ekonomisk replikerbarhet och anmälningsplikt
Under 2021 fokuserade PTS bland annat på pristillsyn på de reglerade marknaderna. PTS startade ett ärende för ett så kallat ekonomiskt replikerbarhetstest avseende Telias fiberbaserade slutkundsprodukter. Myndigheten genomförde även pristillsyn avseende Telias prissättning på kopparaccess.

På eget initiativ inledde PTS tillsyn för att kontrollera efterlevnaden av reglerna om anmälningsplikt. I tillsynen granskades den avgiftsgrundande omsättningen som anmälda aktörer rapporterat in till myndigheten.

PTS genomförde också granskningar kring hur aktörer lever upp till kraven i utbyggnadslagen.

Första tillsyn av kontantreglering

Den 1 januari 2021 trädde skyldigheten för vissa kreditinstitut att tillhandahålla platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet i kraft.

Under året började PTS bedriva två tillsynsomgångar över att vissa kreditinstitut tillhandahåller platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet. Vid båda tillfällena visade tillgänglighetsberäkningarna att marknaden tillhandahöll platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättning i betryggande utsträckning. Med anledning av detta lämnade PTS inte över något ärende till Finansinspektionen.

Klicka här för att läsa rapporten.

Det här leder tillsynen till

Många av tillsynsinsatserna har kunnat avslutas sedan utredningen visat att aktörerna följer reglerna eller efter att de själva valt att rätta sig. Tillsynen leder alltså till att problem på marknaden uppmärksammas och snabbt undanröjs. När aktörerna inte frivilligt vidtar rättelse har PTS möjlighet att bl.a. fatta beslut om föreläggande.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS tillsyn på konkurrensområdet

Syftet med PTS tillsyn är bl.a. att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd operatör. Om underrättelsen inte leder till rättelse har PTS även möjlighet att förelägga en operatör att följa myndighetens beslut. Inom ramen för tillsyn enligt t.ex. utbyggnadslagen förelägger PTS direkt om en aktörs agerande strider mot skyldigheterna. PTS förelägganden kan förenas med vite.