Ny lag ska öka säkerhet och trygghet för användare av elektronisk kommunikation

2022-06-02

Tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal. Det är några områden som omfattas när den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 3 juni 2022. Dessutom omfattar regelverket nu även nya aktörer inom tal- och meddelandetjänster som inte använder telefonnummer.

Den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 3 juni. Lagen syftar till att användarna ska erbjudas ett brett utbud av tjänster till konkurrenskraftiga priser med god kvalitet, kapacitet och säkerhet. Många av de regler som funnits i den tidigare lagen fortsätter gälla, andra har vidareutvecklats och det finns också en hel del nyheter.

Nya aktörer omfattas

En viktig nyhet är att tjänster som möjliggör kommunikation mellan personer utan användning av nummer, exempelvis e-postmeddelanden, meddelandetjänster och gruppchattar omfattas av lagen. Leverantörerna av dessa tjänster ska följa vissa regler, främst inom säkerhet och information till slutanvändare.

Utvecklade säkerhetsregler

Lagen lägger ett fortsatt stort ansvar på tillhandahållare av nät och tjänster att hantera risker som hotar säkerheten. Tillhandahållarna är skyldiga att rapportera incidenter till PTS och myndigheten planerar nya föreskrifter som kommer att specificera vad som ska uppnås.

Bättre information till slutanvändare

Det tillkommer nya och tydligare regler som rör vilken information som slutanvändare ska få innan de ingår ett avtal, samt regler kring hur ett byte mellan tillhandahållare av internetanslutning ska gå till. Dessa regler implementeras till stor del genom PTS föreskrifter och framgår därför inte direkt av lagen.

Regler för stärkt konkurrens

Lagen innehåller nya regler som ökar möjligheten att få tillträde till ett fastighetsnät och andra nät nära slutkunder, om detta är motiverat ur konkurrenssynpunkt. Vidare medger lagen regleringslättnader för aktörer med betydande marknadsinflytande som bara säljer grossistprodukter eller som bygger nya fibernät i samverkan med andra aktörer. 

Sanktionsavgift nytt verktyg för PTS

Den nya lagen innebär att PTS i vissa fall ska besluta om en sanktionsavgift när en aktör överträtt lagens regler. Sanktionsavgift kan komma i fråga vid överträdelse av vissa regler som rör säkerhet och information till slutanvändare. PTS har inte haft möjlighet att besluta om sanktionsavgifter med stöd i den tidigare lagen om elektronisk kommunikation.

Webbinformation ger översikt

PTS har tagit fram övergripande webbinformation som ger en översikt av lagen, av PTS nya föreskrifter och de viktigaste nyheterna i lagen. PTS kommer att under en tid framåt uppdatera sin webbplats med vägledning och hänvisningar till det nya regelverket.

Mer information

Jenny Bohman, rättsavdelningen, 073-644 57 19

PTS presstjänst, 08-678 55 55