Mobilnäten på Gotland förstärks med reservkraft för att klara långvariga elavbrott

2022-11-11

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar utbyggnad av reservkraft till mobilnäten på Gotland under 2023. Mobilnäten ska kunna upprätthålla grundläggande utomhustäckning även vid långvariga elavbrott.

PTS har drivit ett pilotprojekt i två steg på Gotland för att identifiera på vilket sätt behovet av förstärkt reservkraft kan tillgodoses. Detta bland annat med anledning av tidigare strömavbrott som Gotland drabbats av, men främst öns strategiska läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

Myndigheten har nu beslutat att gå vidare med det andra steget i projektet och tillsammans med mobiloperatörerna bygga ut reservkraften så att mobilnäten över hela Gotland ska kunna hantera långvariga elavbrott. Reservkraften byggs ut successivt och beräknas vara klar under slutet av 2023.

– Projektet på Gotland är ett viktigt projekt som gett, och fortsatt kommer ge viktiga lärdomar inför ytterligare åtgärder i andra delar av landet. Det här är ett led i PTS arbete med att öka motståndskraft och uthållighet i elektroniska kommunikationsnät och tjänster, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet.

De fyra mobiloperatörerna Telia, Tele2, Tre (Hi3G) och Telenor omfattas av förstärkningsåtgärden.

PTS finansierar robusthetsåtgärder för cirka 240 miljoner kronor årligen. De åtgärder som myndigheten finansierar ska vara till nytta för samhället, oavsett situation. Exempel på åtgärder är satsningar på reservkraft, anskaffning av reservnoder för såväl fasta som mobila nät, analyser och åtgärder kopplat till kommunikationsnät och tjänsters motståndskraft och uthållighet.

Vad är grundläggande utomhustäckning?

Med grundläggande utomhustäckning menas att mobilanvändare ska kunna ringa och surfa när man befinner sig utomhus. Det handlar inte om att mobilnäten ska ha full kapacitet och att man får den inomhustäckning som man kanske är van vid normalt. Som användare kan man behöva gå utomhus för att få täckning under ett långvarigt elavbrott och det kan gå långsammare att surfa än normalt.

Vilka reservkraftsregler gäller för mobiloperatörer?

Mobilnäten ska enligt reglerna ha en grundläggande skyddsnivå. Det innebär bland annat att mobilbasstationerna ska ha viss reservkraft för att klara sig utan extern strömförsörjning. I tätort är kravet en timmes reservkraft. Utanför tätort är kravet fyra timmars reservkraft.

Mer information

Ove Landberg, PTS avdelning för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 59
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med robust kommunikation

PTS arbetar för säkra och robusta elektroniska kommunikationer som möter samhällets behov, även vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar. Vi gör utredningar och analyser, genomför utbildningar och övningar för ökad krishanteringsförmåga samt finansierar åtgärder som stärker robustheten i nät och tjänster. Åtgärderna genomförs i samarbete med marknadens aktörer. Målet är att genomföra åtgärder som hela samhället har nytta av, oavsett situation.