Mätningar identifierar brister i täckningskartor

2022-06-01

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört stickprovskontroller av täckningskartor för mobilnäten. Slutsatsen av mätningarna är att det finns skillnader mellan den redovisade och den uppmätta täckningen.

Utifrån ett regeringsuppdrag har PTS genomfört stickprovsmätningar av operatörernas täckningskartor på sammanlagt 52 platser i 17 olika områden i Sverige.  

- Mobiltäckningen är generellt sett mycket god i Sverige. Den här rapporten beskriver endast hur väl operatörernas täckningskartor stämmer överens med den uppmätta täckningen i besökta områden. Man måste därför vara försiktig med vilka slutsatser man kan dra utifrån rapporten, säger Magnus Leijel, chef PTS enhet för spektrumtillsyn.

Skillnader identifierade

Stickprovsmätningarna visar att i de områden där PTS gjorde mätningar så finns det i vissa fall stora skillnader mellan den täckning som redovisas på operatörens hemsida samt den täckning som PTS kunde mäta. Det handlar främst om att PTS inte kunnat uppmäta täckning, trots att operatörens täckningskarta visat täckning.

Enligt stickprovsmätningarna är Telia den operatör som hade störst skillnader mellan angiven och uppmätt täckning på de platser som PTS kontrollerat, men avvikelser förekommer hos alla operatörer.

- En täckningskarta bygger på beräkningar och kan aldrig fullt ut motsvara verklig täckning, men är skillnaderna stora finns det anledning för operatören att fundera över hur de tas fram, säger Magnus Leijel.

Jämförbara kartor är viktigt

I rapporten föreslår PTS att operatörerna förnyar sin samsyn kring hur mobiltäckning presenteras på ett verklighetsnära och jämförbart sätt, till exempel inom ramen för den branschöverenskommelse som mobiloperatörerna tecknat tillsammans med Konsumentverket.

- Stickprovsmätningarna visar att informationen om täckning på operatörernas hemsidor ibland avviker från vad man som användare upplever. För att konsumenter ska kunna göra medvetna val är det viktigt att operatörernas täckningskartor stämmer väl överens med hur det faktiskt ser ut, säger Magnus Leijel

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55