Kraven på reservkraft behöver utvärderas

2022-06-27

Det finns behov av att ytterligare studera kraven på reservkraft för elektronisk kommunikation. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) efter att ha genomfört tillsyn kring reglerna om reservkraft.

I september 2020 inledde PTS tillsyn mot sex tillhandahållare med anledning av att nya regler om reservkraft trädde i kraft 1 juni 2020.

Under granskningen genomförde myndigheten bland annat stickprovskontroller på tillgångar utspritt över Sverige, omfattande både mobil och fasta nät. PTS granskade även hur reservkraften i mobilnäten fungerade i ett skarpt läge, vid ett omfattande strömavbrott i Stockholm under november 2021.

Ytterligare utredning krävs

De olika tillsynsinsatserna har visat att det finns skäl att ytterligare utreda reglerna om reservkraft. PTS kommer därför att genomföra en förstudie kring reglerna med start hösten 2022. Förstudien syftar till att utreda om det finns anledning att justera vissa av reservkraftskraven och även om det finns anledning att tydliggöra bestämmelserna.

- Under tillsynen har vi kunnat konstatera att det finns behov av översyn kring vissa av reglerna. Det handlar framförallt om reglerna som handlar om reservkraft i mobila nät. PTS tillsyn är framåtsyftande och vi ser att vi nu behöver utreda frågan ytterligare för att göra det ännu tydligare vad som gäller, säger Johanna Eklund, tf. chef PTS enhet för säkra kommunikationstjänster.

Med anledning av att PTS kommer utreda frågan ytterligare så avslutas samtliga tillsynsärenden utan ytterligare åtgärd.

Reglerna om reservkraft finns med i PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster. Nya föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2022. PTS arbete med föreskrifterna om säkerhet i nät och tjänster har bedrivits parallellt med tillsynsinsatsen och därför har ingen större revidering av regeln gjorts inom ramen för arbetet med föreskrifterna. Tillsynsinsatsen har dock tydliggjort ett behov av att utreda kraven i en förstudie.

Mer information
Johanna Eklund, PTS enhet för säkra kommunikationstjänster, 073-644 55 78
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Tillsyn inom säkerhet och skydd av uppgifter

PTS följer upp operatörernas arbete med att skydda säkerheten i nät och tjänster och skyddet av uppgifter som behandlas i samband med de tjänster som tillhandahålls.

Detta görs både genom planlagd och händelsestyrd tillsyn. Händelsestyrd tillsyn kan till exempel initieras om en incident:

  • berör många abonnenter
  • pågår under en längre tid, eller
  • bedöms som principiellt viktig.