PTS föreslår att vissa beslut om förhandsreglering upphävs

2021-12-16

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal företag på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

PTS har under perioden 2017–2019 fattat beslut avseende förhandsreglering av ett antal företag på marknaden för fast respektive mobil samtalsterminering, däribland de tre företag som nu är aktuella för upphävande av beslut om förhandsreglering.

I en efterföljande granskning som PTS vidtagit har det framkommit att tre av företagen, som reglerades på de aktuella marknaderna under perioden 2017–2019, inte längre bedriver den verksamhet som krävs för att vara reglerad på de aktuella marknaderna. Därför ska också de tidigare regleringsbesluten upphävas.

PTS samråder upphävningsbesluten

PTS samråder nu besluten om att upphäva regleringen med de aktuella företagen, marknadens aktörer och konkurrensverket.

Nästa steg i processen är att notifiera beslutsutkasten till Europeiska kommissionen. Som sista steg i denna process är att beslut fattas av PTS generaldirektör.

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 20 januari.

Klicka här för att läsa de föreslagna besluten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55