PTS avslutar tillsynen av rutiner för utlämning av IMEI-nummer till brottsbekämpande myndigheter

2021-03-19

Mobiloperatörer tillämpar nu samma rutiner för att utlämna uppgifter om IMEI-nummer till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott. Två operatörer har ändrat sina rutiner. Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar därför sin granskning.

PTS har bedrivit tillsyn av fem mobiloperatörer med eget mobilnät för att klargöra tolkningen av reglerna om utlämning av uppgift om IMEI-nummer vid misstanke om brott samt att följa upp att operatörerna tillämpar samma rutiner för utlämning av uppgifter. Mobiloperatörerna är Telia Company AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, Hi3G Access AB och Teracom Mobil AB.

Bakgrunden till tillsynen är att Polismyndigheten har inkommit till PTS med uppgifter om att rutinerna för utlämning av uppgift om IMEI-nummer skiljer sig åt mellan operatörerna.

Tillsynen har resulterat i att samtliga operatörer tillämpar PTS tolkning av reglerna och följer samma rutiner vid utlämning av IMEI-nummer. Myndigheten har inom tillsynen underrättat två operatörer, som ändrat sina rutiner.

PTS avslutar sin granskning.

Ta del av besluten

Mer information

Ulf Wahllöf, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 32
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Utlämning av IMEI-nummer vid misstanke om brott

Operatörer är enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) bland annat skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Ett IMEI-nummer används företrädesvis för identifiering av enskilda telefoner i mobilnätet. Ett IMEI-nummer kan enligt lagen och elektronisk kommunikation (LEK) kategoriseras som uppgift om abonnemang såväl som uppgift om trafikdata. Beroende på sammanhang och situation kan även IMEI-nummer kategoriseras som annan typ av uppgift, till exempel uppgift om utrustningsidentitet eller uppgift om signalering eller positionering.

PTS tolkning av reglerna om utlämning av IMEI-nummer

PTS anser att syftet med begäran om utlämnande av uppgifter om IMEI-nummer är avgörande för kategoriseringen. Om det tydligt framgår att syftet med begäran om utlämnande är att identifiera ett abonnemang eller en abonnent, ska uppgifter om IMEI-nummer anses vara uppgift om abonnemang enligt LEK.

PTS bedömer därför att det inte är lämpligt att kategorisera IMEI-nummer endast utifrån vilken uppgift det är fråga om. Stöd för detta synsätt finns i kammarrättsdom (RK 2010:1) och förarbeten till nuvarande datalagringslagstiftning, se sid 93 i propositionen Prop. 2018/19:86.