Telenor har vidtagit åtgärder efter att driftstörning gjorde det omöjligt att nå 112 och 1177 via ip-telefonitjänsten

2020-05-25

Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Telenor med anlednings av driftstörning som innebar att det inte gick att nå 112 och 1177 via ip-telefonitjänsten visar att bolaget nu har åtgärdat bristerna i förändringsprocessen och förbättrat övervakningen av dessa tjänster.

Den 22 december felanmälde en kund till Telenor att det inte gick att nå 112 med ip-telefoni. Telenor har i sin incidentrapport uppgett att störningen för ip-telefonitjänsten startade 17 december 2019 och avhjälptes den 22 december. Störningen drabbade Telenors kunder i Sverige med ip-telefoni.

Med anledning av det inträffade rapporterade Telenor i december 2019 en driftstörningsincident till PTS. Telenor hade genomfört en förändring i sin ip-telefonitjänst. Efter förändringen blev det omöjligt för Telenors ip-telefonikunder att nå 112 och 1177. Bolaget redogjorde i rapporten för de åtgärder som vidtagits för att förhindra att händelsen upprepas.

PTS granskning visar att orsaken varit att man missat vissa testscenarior i sin förändringsprocess.

PTS ser positivt på att Telenor gått igenom sin förändringsprocess ordentligt och vidtagit uppdateringar och extra skyddsåtgärder för att säkra ip-tjänstens kontinuitet och tillgänglighet.  

Då Telenor har vidtagit åtgärder för att upprätthålla ip-tjänstens kontinuitet och tillgänglighet bedömer PTS att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar därför sin tillsyn.

Läs beslutet

Mer information
Åsa Gihl, PTS avdelning för säker kommunikation, 08-678 58 29
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på.