Tele2 har stärkt skyddet för abonnenternas röstbrevlådor

2020-05-07

Tele2 har åtgärdat brister och förbättrat skyddet för abonnenternas röstbrevlådor. Det anser Post- och telestyrelsen (PTS) som har granskat bolaget efter att säkerhetsbrister upptäckts i röstbrevlådefunktionen.

Vid två tillfällen under 2019 uppmärksammades att det var möjligt att lyssna av en annan persons röstbrevlåda genom att simulera att man ringde från dennes telefon. Detta kunde göras via en tjänst som fanns tillgänglig på nätet. Trots att Tele2 vidtog åtgärder för att rätta till problemet inträffade ytterligare intrång.

PTS granskning visar att orsaken till att säkerhetsbristerna kvarstod var att Tele2 missat vissa trafikscenarier i sin säkerhetsanalys samt att bolaget inte har arbetat systematiskt med att skydda abonnenternas uppgifter i röstbrevlådan. Tele2 har själva uppgivit att det ofta är en svår avvägning mellan införandet av skyddsåtgärder och abonnenternas behov av användarvänliga tjänster.

Då Tele2 har vidtagit åtgärder för att skydda röstbrevlådorna och även börjat arbeta efter etablerade riktlinjer inom området, bedömer PTS att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar därför sin granskning.

– PTS ser positivt på att Tele2 gått igenom systemen ordentligt och vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder för att säkra abonnenternas röstbrevlådor, säger Frida Ekengren, ansvarig för granskningen på PTS.

Ta del av beslutet

Mer information

Frida Ekengren, PTS avdelning för säker kommunikation, tfn 08-678 58 70
PTS presstjänst: tfn 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser. Om PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut. Annars kan myndigheten utfärda ett föreläggande som kan förenas med vite.