PTS samlar information till kommande föreskrifter

2020-01-20

Under 2020 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) ta fram ett antal föreskrifter kring tjänster till slutanvändare. Inför det arbetet genomför nu myndigheten en informationsinsamling.

Den nya EU-lagstiftningen för elektronisk kommunikation ska genomföras i svensk lagstiftning senast i december 2020. I samband med detta kommer PTS ta fram föreskrifter, bland annat avseende tillhandahållande av tjänster till slutanvändare.

Informationsinhämtning

För att kunna ta fram nya användbara och effektiva föreskrifter samt utreda konsekvenserna av dessa, behöver PTS underlag framförallt vad gäller förhållandena i dag.

Myndigheten har därför sammanställt ett antal frågor, som marknadens aktörer ombeds besvara. Senast den 31 januari ska svaren ha inkommit till PTS.

Klicka här för att läsa frågorna.

Svaren skickas till pts@pts.se. Ange diarienummer 20-102.

De kommande förslaget på föreskrifter kommer att skickas på formell remiss till berörda aktörer.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55