PTS avslutar tillsynen av Telia med anledning av sena incidentrapporter

2020-11-23

Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Telia med anledning av att bolaget har rapporterat incidenter för sent visar att de nu har säkerställt fungerande rutiner, så att bolaget kontinuerligt kan upprätthålla en fungerande incidenthantering.

Under senhösten 2019 och våren 2020 har PTS uppmärksammat att Telias incidentrapportering inte alltid nått upp till lagkraven. De kompletterande integritetsincidentrapporterna har varit försenade, trots påminnelser från PTS. Vanligtvis ska den kompletterande rapporten innehålla information om när och hur drabbade individer underrättats om incidenten.

PTS granskning visar att Telia har åtgärdat de påpekade förseningarna och vidtagit åtgärder för att säkerställa fungerande rutiner för incidentrapportering.

PTS bedömer att Telia har förutsättning att framöver hantera incidentrapporteringen i enlighet med regelverket och avslutar därför sin granskning.

Mer information
Åsa Gihl, PTS avdelning för säker kommunikation, 08-678 58 29
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser. Om PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut. Annars kan myndigheten utfärda ett föreläggande som kan förenas med vite.