Ny mall för avtalssammanfattning träder i kraft

2020-12-21

I dag, den 21 december 2020, ska EU-kommissionens regler om avtalssammanfattning börja tillämpas av tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Mallen för avtalssammanfattning ska användas för alla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster förutom överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin till maskin-tjänster.

Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska använda den mall för avtalssammanfattning som finns i bilagan till genomförandeförordningen. Bilagan innehåller även anvisningar om hur mallen ska användas.

Klicka här för att läsa genomförandeförordningen och bilagan.

Om förordningen

Genomförandeförordningen utgår från artikel 102 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (den s.k. kodexen). Kodexen har ännu inte implementerats i svensk rätt, men som framgår av genomförandeförordningen är den till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55