Tillsyn för konkurrens, utbyggnad och konsumentskydd

2019-03-05

PTS konkurrenstillsyn har fokuserat på bredbandsfrågor, öppet internet och internationell roaming. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för 2018.

Varje år tar Post- och telestyrelsen (PTS) fram en tillsynsplan i dialog med marknadens aktörer. I den årliga tillsynsrapporten redovisar sedan PTS vidtagna tillsynsåtgärder och resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd.

Bredband och öppet internet

Tillsynsrapporten visar att PTS under 2018 särskilt prioriterade att granska regelefterlevnaden inom bredbandsmarknaderna, till exempel skyldigheterna kring icke-diskriminering och möjligheter för konsumenter att snabbt och enkelt byta bredbandsleverantör.

Dessutom har myndigheten kontrollerat hur operatörer följer reglerna om öppet internet. Bland annat granskade myndigheten vissa avtalsvillkor hos operatören Tre, samt ett villkor hos Telenor. PTS utredde även Telias erbjudande om fri surf på sociala medier samt Tre:s erbjudande om fri surf för musikstreaming. Under slutet av året inledde PTS även en granskning om huruvida operatören Bahnhof har genomfört åtgärder som är i enlighet med reglerna om öppet internet.

PTS har även fortsatt utreda om offentliga aktörer, till exempel kommunerna, följer informationsskyldigheten den så kallade utbyggnadslagen, för att bredbandsutbyggnaden i Sverige ska bli billigare och effektivare.

– Vi genomför tillsyn inom områden som är principiellt viktiga för att vi ska få en effektiv konkurrens, bredbandsutbyggnad i hela Sverige och ett gott skydd av slutanvändares rättigheter inom EU. Det är också viktigt att vi är i takt med hur både marknaderna och reglerna utvecklas, säger Marielle Sjögren, chef vid PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.

Tillsyn leder till rättelser

Som framgår av rapporten så har ett antal tillsynsinsatser kunnat avslutas sedan operatörerna själva valt att rätta sig. På så sätt kan problem på marknaden snabbare avhjälpas. När aktörerna inte frivilligt vidtar rättelse har PTS möjlighet att bland annat fatta beslut om föreläggande.

– Tillsynen ger resultat. Genom att effektivt kunna ta bort konkurrenshinder så ökar vi förutsättningarna för bredbandsutbyggnad och bra villkor för slutanvändarna, säger Rikard Englund, chef för PTS avdelning för marknadsreglering.

Inom kort publiceras också 2019 års tillsynsplan.

Klicka här för att läsa tillsynsrapporten.

Mer information
Charlotta Garmert, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 56 97
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS tillsyn på konkurrensområdet

Syftet med PTS tillsyn är bland anant att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd operatör. Om underrättelsen inte leder till rättelse har PTS även möjlighet att förelägga en operatör att följa myndighetens beslut. Inom ramen för tillsyn enligt till exempel utbyggnadslagen förelägger PTS direkt om en aktörs agerande strider mot skyldigheterna. PTS förelägganden kan förenas med vite.