Stormen Alfrida: Operatörerna får godkänt, men behöver bli bättre på att samverka

2019-06-18

Osäkra prognoser för när elen kommer tillbaka försvårar operatörernas arbete med att prioritera reservkraft till rätt mobilbasstationer. Det är en av slutsatserna i Post- och telestyrelsens (PTS) granskning efter stormen Alfrida.

Stormen Alfrida, som drog in över Sverige i början av 2019, innebar omfattande störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster till följd av strömavbrott.

Mobiloperatörerna har levt upp till kraven

PTS har nu avslutat sin granskning av mobiloperatörernas incidenthantering och larmberedskap under stormen. Myndigheten anser att operatörerna har levt upp till de krav som finns i reglerna om driftsäkerhet, men att samverkan mellan elbolag och operatörer kan förbättras.

Mobiloperatörerna är beroende av information och prognoser från elbolagen för att kunna bedöma och prioritera behovet av reservkraft. När prognoserna är osäkra och ändras efter hand, blir detta särskilt utmanande.

– En bra samverkan mellan elbolag och mobiloperatörer är nödvändig vid stormar som Alfrida. Det behövs upparbetade informationskanaler och ett ömsesidigt utbyte av aktuella prognoser och lägesbilder för effektiv felavhjälpning, säger Per Ekare, som ansvarat för granskningen på PTS.

Ansvaret för att åtgärda strömavbrott vilar primärt på elbolagen, men det finns krav på operatörerna att de ska leva upp till vad som i lagen kallas för ”rimliga krav på driftsäkerhet”. Detta krav gäller oavsett strömavbrott eller andra påfrestningar.

Enligt PTS har operatörerna levt upp till driftsäkerhetskraven bland annat genom att bedriva ett systematiskt arbete för att hantera störningarna under stormen Alfrida och ha dygnet-runt-beredskap för att ta hand om inkommande larm och initiera relevanta åtgärder.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Per Ekare, avdelningen för säker kommunikation: 073-644 56 52
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster, utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. För den planlagda tillsynen tar PTS årligen fram en tillsynsplan som beskriver myndighetens inriktning.