PTS genomför ytterligare samråd för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2019-09-17

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder ett begränsat samråd med marknaden kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Ett samtal mellan två slutanvändare kan delas upp i tre delar: originering (uppringande slutkund skickar en signal i eget kommunikationsnät), eventuell transitering (samtalet dirigeras mellan olika kommunikationsnät) och terminering (samtalet framförs från den punkt vid vilken det överlämnas efter transitering eller samtalsoriginering, fram till den nätanslutningspunkt i kommunikationsnätet där mottagande slutanvändare tar emot samtalet).

PTS föreslår fortsatt reglering

PTS genomförde ett samråd av den föreslagna regleringen i maj 2019. Efter det första samrådet har nu PTS beslutat att genomföra ett nytt, men begränsat, samråd. Denna gång efterlyses särskilt synpunkter på de uppdaterade priserna, avseende mobil samtalsterminering, samt frågan om vilka samtal som ska undantas från prisskyldighet avseende samtal som originerar utanför EU/EES.

Förtydligande angående datum för pris i beslut

Med anledning av att PTS fått frågor om prisskyldigheten, efter att samrådstiden löpt ut, vill myndigheten ta tillfället att förtydliga för samtliga intressenter att de angivna priserna i beslut med dnr 18-1613 inte avses att gälla retroaktivt. Det innebär att priserna inte kommer att gälla från den 1 oktober 2019, såsom angavs i de utkast som publicerades i samband med det första samrådet. Vilket datum priserna kommer att gälla från beror på när slutliga beslut fattas. Motsvarande gäller för utkast till beslut avseende fast samtalsterminering med dnr 18-1612.

Slutliga beslut har ännu inte fattats av PTS men beslutsutkasten har uppdaterats efter att PTS uppmärksammades i detta avseende.

Senast den 1 oktober 2019 ska samrådet ha besvarats.

Klicka här för att läsa samrådet.

Mer information
Karolina Sölsnaes, enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 08-678 55 85
PTS presstjänst, 08-678 55 55