Ökad medvetenhet om integritetsincidenter

2019-09-25

Post- och telestyrelsens (PTS) publicerar årligen en rapport över slutförda granskningar och statistik över inrapporterade incidenter. I årets rapport konstaterar PTS att jämfört med förra året har antalet rapporterade integritetsincidenter ökat med 40 procent.

– Vår uppfattning är att det finns ett mörkertal av integritetsincidenter som inte rapporterats till myndigheten, säger Linus Kilander, jurist på PTS. Mörkertalet verkar ha minskat och operatörernas förmåga att identifiera integritetsincidenter har stärkts.

Ökad medvetenhet

PTS bedömer att operatörernas ökade medvetenhet om integritetsincidenter bland annat beror på dataskyddsförordningen som infördes under förra året och som bidrog till ett ökat fokus på personlig integritet. Under de gångna två åren har myndigheten även genomfört särskilda tillsynsinsatser med syftet att granska och följa upp operatörernas förmåga att identifiera och internt rapportera integritetsincidenter.  

– Det är positivt att fler av de inträffade incidenterna rapporteras till myndigheten, eftersom rapporterna utgör ett viktigt underlag för våra granskningar av operatörerna. Incidentrapporterna som vi fått in under året kommer att beaktas i våra kommande granskningar, bland annat den årliga tillsynen som inleds i januari nästa år, säger Linus Kilander.

50 rapporterade driftstörningar

Under 2018 rapporterade operatörerna in 50 driftstörningar, vilket är ungefär samma antal som tidigare år.

Den årliga granskningen omfattar incidenter som har rapporterats in av de fyra största operatörerna: Tele2, Telenor, Telia och Tre, och som inte har behandlats i annan tillsyn under 2018.

Granskningen av incidenter ingår i PTS tillsynsrapport för driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation. Rapporten innehåller även sammanfattningar av de tillsynsinsatser som slutförts sedan föregående rapport. Det är sammanlagt sju tillsyner, tre planlagda och fyra händelsestyrda.

Granskningen av incidenter tillsammans med slutsatserna i genomförda tillsynsinsatser ligger till grund för myndighetens tillsynsplan för 2020–2021. 

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
Linus Kilander, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 57 24
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser.