Ny reglering av konsumentpriserna för samtal och SMS till annat EU-land

2019-04-11

Inom kort kommer nya EU-regler kring högsta konsumentpriser för samtal och SMS inom EU. Detta innebär skyldigheter för operatörerna.

Från den 15 maj 2019 får slutkundspriset för en konsument avseende intra-EU kommunikationer inte överstiga EUR 0,19 per minut för samtal och EUR 0,06 för ett SMS. Det gäller både för mobil och fast telefoni.

Syftet är att säkerställa att konsumenter inte betalar alltför höga priser för samtal och SMS inom EU från det land där konsumentens operatör är etablerad och tas emot av ett fast nummer eller mobilnummer i ett annat EU-land.

Lagen om elektronisk kommunikation innehåller en bestämmelse om ändring av avtal. I korthet innebär denna att om operatörerna ändrar priserna den 15 maj och detta inte är till en uppenbar fördel för slutkunderna, så ska operatörerna informera slutkunderna en månad i förväg och ge slutanvändarna rätt att säga upp avtalet.

Dessa omfattas av bestämmelsen

Eftersom bestämmelsen omfattar samtliga samtal och SMS som rings eller skickas av konsument, så omfattas samtliga operatörer som erbjuder sådana samtal och SMS till konsument.

PTS roll som tillsynsmyndighet

PTS ska se till att bestämmelsen efterlevs samt övervaka marknads- och prisutvecklingen för den reglerade kommunikationen inom EU och rapportera till kommissionen. PTS har en möjlighet att på en operatörs begäran bevilja undantag från de reglerade taxorna.

Undantag från huvudregeln

För att regleringsmyndigheterna ska kunna bevilja undantag, krävs specifika och exceptionella omständigheter för berörd operatör som särskiljer den från de flesta andra operatörer inom EU. Det krävs också att omständigheterna har en betydande inverkan på operatörens förmåga att behålla sina befintliga priser för inhemsk kommunikation.

Framtagande av riktlinjer

Regleringsmyndigheternas europeiska samarbetsorgan, Body of European Regulators for Electronic Communications (Berec) har tagit fram riktlinjer med anledning av bestämmelsen och då främst med avseende på den undantagsbestämmelse som stipuleras. Riktlinjerna finns här att ta del av på Berec:s webbplats. 

Mer information
Johan Viksten, PTS avdelning för marknadsreglering, 070-239 55 16
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Belopp i svenska kronor

Om de reglerade taxorna uttrycks i en annan valuta än euron – till exempel svenska kronor – ska de första fastställda nivåerna i den andra valutan baseras på ett genomsnitt av de referensväxelkurser som offentliggjorts den 15 januari, 15 februari och 15 mars 2019.

Baserat på detta blir växelkursen 10,4214 kronor (avrundat).

En revidering ska därefter ske årligen med tillämpning från 15 maj baserat på samma princip som ovan.

Så fortsätter arbetet

Den föreslagna bestämmelsen om reglerade taxor kommer att via Berec-förordningens artikel 50 införas i TSM-förordningen, förordning (EU) 2015/2120, som artikel 5a.