Fortsatt reglering av marknaderna för samtalsterminering

2019-12-13

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

PTS har analyserat marknaderna för fast och mobil samtalsterminering. Myndigheten har genomfört samråd med såväl marknadens aktörer som EU-kommissionen och i går, den 12 december, fattades nya beslut kring konkurrensregleringen på de aktuella marknaderna.

PTS beslutar om fortsatt reglering med några förändringar

Myndigheten har beslutat om fortsatt reglering för både fast och mobil samtalsterminering. Men de nya besluten innehåller ett antal förändringar jämfört med nuvarande reglering.

De huvudsakliga förändringarna vad gäller fast samtalsterminering:

  • att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES,
  • att termineringspriset för nummerserierna 077, 11313, 114, 117, och 90 (90180 och 90510 ingår inte) regleras, se den utredningspromemoria som bifogades det första samrådet, och
  • att termineringsnivån per minut för enkelsegment är oförändrat 0,29 öre medan termineringsnivån för dubbelsegment höjs med 0,01 öre till 0,61 öre

När det gäller mobil samtalsterminering så kan följande förändringar nämnas:

  • att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES, och
  • att kalkylmodellen för beräkning av nivåerna för den mobila samtalstermineringen justeras och att termineringsnivåera därmed sänks.

Beslut på marknaden för fast samtalsterminering

Beslut på marknaden för mobil samtalsterminering

Mer information
Karolina Sölsnaes, projektledare, enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 073-644 55 85
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om marknaderna för samtalsteminering

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Ett samtal mellan två slutanvändare kan delas upp i tre delar: originering (uppringande slutkund skickar en signal i eget kommunikationsnät), eventuell transitering (samtalet dirigeras mellan olika kommunikationsnät) och terminering (samtalet framförs från den punkt vid vilken det överlämnas efter transitering eller samtalsoriginering, fram till den nätanslutningspunkt i kommunikationsnätet där mottagande slutanvändare tar emot samtalet).

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera vissa marknader regelbundet och ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten syftar till att öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.