Få saknar tillgång till telefoni och internet i Sverige

2019-04-01

Det är få som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige. Det framgår i en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS). De som saknar sådan tillgång kan få hjälp från PTS.

PTS har i uppdrag att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. Med anledning av detta så har myndigheten tagit fram en rapport som bland annat beskriver hur många som saknar tillgång till en fast uppkoppling, på en plats där det finns en bostad eller verksamhetsställe.

Få saknar tillgång till internet och telefoni

I rapporten uppskattar PTS att det är cirka 300 hushåll och företag som saknar möjlighet till uppkoppling för grundläggande internet via de i dag tillgängliga näten, kopparnätet borträknat.

De allra flesta kan få tillgång till internet via trådbundna nät, mobilnät eller via satellit.

PTS kan också konstatera att det är färre hushåll som saknar tillgång till telefoni, jämfört med tillgång till grundläggande internet.

Det kan inte heller uteslutas att dessa skulle kunna få tillgång till telefoni genom en satellitlösning.

– Det är glädjande att tillgången är så pass god i Sverige. Men det här innebär inte att alla automatiskt har internet och telefoni. För detta krävs att den enskilde tar sitt eget ansvar för att säkerställa sin infrastruktur. Och i de fall där det inte finns förutsättningar kan PTS hjälpa till, säger Ann-Sofie Fahlgren, chef vid PTS enhet för konsumenträttigheter.

Information och stöd finns

På PTS webbplats finns det information om olika tekniker för internet och telefoni.

För den som inte kan få tillgång till internet eller telefoni genom marknadens leverantörer finns det också möjlighet att få stöd av PTS. Myndigheten kan då upphandla en lösning som ger telefoni och/eller grundläggande internet. Det som ingår i stödet kommer sedan att tillhandahållas av leverantören som vunnit upphandlingen. Den enskilde kommer att behöva betala 5 000 kr själv.

PTS följer kopparavvecklingen

I rapporten beskriver PTS även hur myndigheten följer den kopparnätsavveckling som Telia genomför. Vid kopparnätsavvecklingen behöver slutanvändarna gå över till andra infrastrukturer, till exempel fiber eller mobilnät.

PTS kan konstatera att de flesta hushåll och företag, även i mer glest befolkade områden, har minst tre olika infrastrukturer att välja bland.  Nästan alla hushåll och företag är täcka av minst två mobilnät och en satellitinfrastruktur.

– Vi kommer även fortsättningsvis följa den här frågan noggrant. PTS genomför regelbundna möten med Telia för att följa omställningarna. Det ger oss underlag till uppdraget att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet och möjlighet att bevaka konsumenternas intressen, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter, 073-644 55 57
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om rapporten och PTS roll

PTS har regeringens uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet via kommersiella lösningar får en uppkoppling för telefoni eller grundläggande internet.

PTS har därför tagit fram en rapport om förutsättningarna för att få tillgång till en fast uppkoppling av en plats där det finns en bostad eller ett verksamhetsställe.

Rapporten är avgränsad till de fasta platser där personer bor eller arbetar. Den tar inte upp telefoni- eller bredbands-täckning av ytor (mobiltäckning) och inte heller täckningen av infrastrukturer som ger snabbt bredband.

PTS har exkluderat kopparnätet från bedömningarna i denna rapport, vilket gör att resultatet här kan skilja sig från resultat enligt andra rapporter från PTS. Anledningen till att kopparnätet inte ingår i beräkningen är att det bedöms vara särskilt viktigt att i denna rapport fånga upp de platser där det finns kopparnät i dag men där en avveckling av kopparnätet skulle kunna leda till att platsen blir helt utan infrastruktur.