Uppsägningstider i konsumentavtal följer lagen

2018-02-22

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat vilka villkor om uppsägningstid operatörer ställer upp i avtal med konsument. Inga brister konstaterades under granskningen.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) får uppsägningstider i konsumentavtal inte överstiga en månad. Bestämmelsen syftar till att underlätta för konsumenter att byta mellan olika tjänster och leverantörer.  PTS har i sin granskning, så kallad tillsyn, av 12 operatörers avtal inte konstaterat några brister med avseende på bestämmelsen.

Av de 12 operatörerna har sju tillsammans 90 procent av slutkunderna på marknaden för mobilabonnemang, mobilt bredband och bredbandsabonnemang samt mer än 80 procent av slutkunderna på marknaderna för fast bredband och fasta samtalsabonnemang. Det innebär att en stor andel av konsumenterna därmed har avtal med uppsägningstider som är förenliga med LEK. Genom informationsinsatser om tillsynen hoppas myndigheten på att uppmärksamma alla konsumenter om deras rättigheter enligt lagen.

 

Mer information:
Sally Stenberg, handläggare på enheten för konsumenträttigheter, telefon: 073-640 58 92
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

Läs nyhet om att tillsynen inleddes

Ta del av tillsynsrapporten här

 

Om PTS tillsynsarbete inom slutanvändarfrågor

Alla i Sverige ska ha tillgång till ett brett utbud av kommunikationstjänster. Tjänsterna ska vara lättanvända, prisvärda och av god kvalitet. Konsumenterna ska ha tillgång till tydlig information om rättigheter och skyldigheter. PTS har i uppdrag att säkerställa att operatörerna följer reglerna om slutanvändarnas rättigheter. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels i samband med inträffade händelser.