Teloteket har ändrat sin information om priser och taxor

2018-05-30

Efter Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn har Teloteket nu prisinformation i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

PTS inledde i december 2017 ett tillsynsärende mot Teloteket i och med misstanken om att deras prisinformation inte uppfyllde kraven i LEK. Informationen bedömdes inte uppfylla lagens krav på tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information.

Den 2 maj meddelade Teloteket att de uppdaterat sin prislista med den önskade informationen. PTS avslutar därför sitt ärende.

Läs hela avskrivningsbeslutet här.

Mer information
Dijana Malicbegovic, telefon 0736445515
PTS presstjänst: telefon: 08-678 55 55

PTS roll på konsumentområdet

PTS har i uppdrag att övervaka att de som levererar bredband och telefoni följer lagen om elektronisk kommunikation. Lagen reglerar bland annat vilken information leverantörerna måste lämna till konsumenter. Vissa av bestämmelserna gäller även andra slutanvändare än konsumenter. PTS bedriver tillsyn av operatörerna för att konsumenterna ska känna sig trygga och kunna göra välinformerade val. När möjligheten att jämföra olika operatörers priser och villkor finns kan konsumenterna lättare skaffa den lösning som passar dem bäst. Det är viktigt för att marknaden ska fungera väl. På en välfungerande marknad finns tillgång till bra tjänster till en rimlig kostnad.

PTS arbete kompletterar på så sätt den generella konsumentskyddslagstiftningen, där den senare ger konsumenterna verktyg att i det enskilda fallet säkerställa att leverantörer levererar enligt ingånget avtal och att villkoren är skäliga.