PTS granskar omsättning kopplat till anmälningsplikten

2018-09-14

PTS inleder en granskning av den omsättning som anmälda aktörer rapporterar in till myndigheten. Syftet är att säkerställa att aktörerna betalar rätt avgift till PTS.

Kostnaderna för PTS verksamhet finansieras till cirka 90 procent av avgifter som tas ut av aktörer som är anmälda och aktörer som har tillstånd. De aktörer som bedriver anmälningspliktig verksamhet är skyldiga att betala vissa avgifter som finansierar PTS löpande arbete. Det handlar bland annat om årliga avgifter för tillsyn, beredskapsavgift, marknadskontroll samt tillsyn och tvistlösning kring utbyggnadslagen.

Avgiften baseras på årsomsättningen i den anmälningspliktiga verksamheten. Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt lagen om elektronisk kommunikation.

PTS inleder granskning

PTS inleder nu en granskning av inrapporterad relevant omsättning avseende räkenskapsåret 2017. Syftet med granskningen är att säkerställa att anmälda aktörer betalar rätt avgift till PTS.

Granskningen är en planerad tillsyn och är inte initierad av någon händelse eller känd brist hos operatörerna.

Granskningen innebär att PTS kommer att kontakta ett antal aktörer och be om en mer detaljerad redovisning av inrapporterad relevant omsättning.

Mer information
Marielle Sjögren, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 08-678 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS avgifter och finansiering

PTS löpande arbete finansieras huvudsakligen av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer med tillstånd som PTS har tillsyn över.

Varje enskild anmäld aktörs avgift till PTS påverkar kommande års avgiftsuttag eftersom PTS verksamhet till största delen finansieras av avgifter som tas ut av aktörer som är anmälda och aktörer som har tillstånd. För att få en korrekt fördelning av avgifterna mellan anmälda aktörer är det därför viktigt att aktörernas inrapporterade omsättning till PTS överensstämmer med det relevanta underlaget enligt lagen om elektronisk kommunikation.
PTS åtgärder för att skapa robusta telekommunikationer och för att till exempel upphandla särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, finansieras genom anslag från statsbudgeten.