PTS föreslår nya verktyg för säkrare elektroniska kommunikationer

2018-02-12

Vårt samhälles ökade beroende av säkra och väl fungerande elektroniska kommunikationer gör att regleringen på området blir allt viktigare. Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår nu ett antal ändringar i lagen om elektronisk kommunikation i syfte att stärka användarnas tillgång till säkra och väl fungerande telefoni- och bredbandstjänster. Bland annat föreslås införande av sanktionsavgifter samt utökade möjligheter för myndigheten att hämta in information från operatörer.

Vi är allt mer beroende av säkra och väl fungerande elektroniska kommunikationer i vårt samhälle. För både samhällets och användarens skull är det viktigt att avbrott och problem minimeras. Då behövs effektiva verktyg och en väl fungerande reglering på området.

PTS är den myndighet som ansvarar för att se till att operatörerna inom sektorn följer reglerna i lagen om elektronisk kommunikation. För att framtidssäkra regleringen har myndigheten analyserat lagen. PTS föreslår nu ett antal ändringar för att komma till rätta med de identifierade bristerna.

Sanktionsavgifter

Flera av de regler som finns i lagen om elektronisk kommunikation är kostsamma och tidskrävande för operatörer att följa, vilket gör att de inte alltid efterlevs. Om PTS upptäcker att en operatör inte följer reglerna har myndigheten idag möjlighet att utfärda ett föreläggande, eventuellt förenat med vite. Det är först då, efter en ibland utdragen tillsynsprocess, som operatören riskerar att drabbas av en ekonomisk konsekvens av sitt agerande.

För att skapa större incitament för operatörer att göra rätt från början, t.ex. genom att säkerställa att avtalsvillkor, driftsäkerhet och hanteringen av uppgifter följer gällande regler, föreslår PTS nu att myndigheten får möjlighet att ta ut sanktionsavgifter. Avgiften kan baseras på t.ex. hur länge ett visst regelbrott pågått.  

-  Att kunna utfärda ett föreläggande är bra, men vi ser att det inte alltid är tillräckligt effektivt för att garantera användarna den funktionalitet som lagen föreskriver. Som det är idag kan operatörerna invänta PTS tillsynsbeslut innan de behöver rätta ett felaktigt agerande. Det vore därför bra med ett mer effektivt sanktionsmedel som motiverar aktörerna att göra rätt från början. Vi tror att redan införandet av sådana regler kan ge god effekt, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS.

-  Möjligheten att ta ut liknande sanktionsavgifter finns redan inom andra områden och sektorer, till exempel energi- och finansmarknaden.

Informationsinhämtning

PTS har även konstaterat att myndigheten har behov av bättre möjligheter att inhämta information för att kunna samordna och vidareförmedla den, och under vissa omständigheter ingripa för att stärka samhällets tillgång till säker elektronisk kommunikation.

-  Som bevakningsansvarig myndighet och beredskapsmyndighet har PTS en viktig roll inom totalförsvaret. Här ser vi ett behov av att stärka vårt mandat för att kunna inhämta information som bland annat behövs för samlade lägesbilder till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Dan Sjöblom.

Därför föreslår PTS att lagen kompletteras med en skyldighet för operatörer att lämna sådan information som behövs för bedömning av bland annat motståndskraft vid påfrestningar, risker, sårbarheter och säkerhetsbrister. Dessutom föreslås en förstärkt skyldighet att lämna in uppgifter om sådana händelser som kan påverka säkerheten inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Ingripande vid avstängningar

En operatör som hyr kapacitet i en annan operatörs nät riskerar, om inte betalningar skett i tid, att få sin förbindelse nedkopplad. Det kan ge spridningseffekter och i förlängningen kan samhällsviktiga verksamheter, som inte själva är avtalsparter till den operatör som inte skött sina betalningar, drabbas.

PTS saknar idag förutsättningar att vidta åtgärder mot en operatör som inte på förhand lämnar information om problem som kan komma att påverka samhällsviktig verksamhet. PTS föreslår därför att det införs skyldigheter för både den operatör som tänker stänga av en annan operatör och för den som riskerar att stängas av. Syftet är att skydda aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Ta del av rapporten här.

För mer informatio:

om rapporten, kontakta Karolina Asp, chefsjurist, tfn: 073-644 57 72

om informationsinhämtning, kontakta Joanna Rutkowska, tfn: 073-644 57 16

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55