Datainsamling inför EU-gemensam prisreglering

2018-10-31

EU-kommissionen kommer framöver att ta fram kostnadsmodeller för fast och mobil samtalsterminering på grossistnivå. Nu inleds en konsultationsomgång kring arbetet med kostnadsmodellerna.

EU-gemensamma maxtaxor

Det nya regelverket i EU för elektronisk kommunikation som just nu arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Maxtaxorna ska reglera vilket pris operatörerna får ta ut av varandra för att trafikera varandras nät.

Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en gemensam kalkylmodell för respektive marknad.

Konsultation av utkast

Marknadens aktörer får nu möjlighet att lämna kommentarer på det pågående arbetet med både den mobila och fasta kostnadsmodellen.

I arbetet med den fasta kostnadsmodellen bereds nu operatörerna och PTS möjligheten att lämna synpunkter på bl.a. mål, tidplan och metodfrågor för arbetet. Sista dag för synpunkter är den 13 november. PTS sammanställer därefter inkomna synpunkter och vidarebefordrar dessa till kommissionen. Information och underlag för detta arbete finns på PTS webbplats.

Vad gäller den mobila kostnadsmodellen, har operatörerna och PTS också möjlighet att nu lämna synpunkter på det utkast till kostnadsmodell och de tillhörande dokumenten som tagits fram samt besvara ett antal frågor avseende metodiken för kostnadsmodellen. Konsultationen pågår mellan den 30 oktober och den 20 november 2018. Information och underlag för den första konsultationsperioden finns på PTS webbplats.

Klicka här för att ta del av konsultationerna.

Så fortsätter arbetet

När konsultationsperioden löpt ut kommer EU-kommissionen gå igenom de kommentarer och synpunkter som inkommit från marknaden (genom nationella regleringsmyndigheter) på både den mobila och fasta kostnadsmodellen och därefter genomföra de ändringar i mål, tidplan och kostnadsmodellen som behövs med anledning av de synpunkter som inkommit från marknadsaktörer avseende ovan angivna konsultationer

Arbetet med både den mobila och fasta kostnadsmodellerna planeras pågå fram till september 2019. Mer information om tidplanen för det kompletta arbetet med maxtaxor (Eurorate) för mobil och fast samtalsterminering finns på PTS webbplats.

PTS roll i arbetet

Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för att lämna synpunkter på kommissionens förslag samt att samla in data och synpunkter från svenska aktörer och lämna detta till EU-kommissionen.

Mer information
Emma Närvä, chef PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster: 073-644 57 63
Tania Abdali, tf. chef PTS enhet för ekonomisk analys, 073-640 58 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55