Telenor börjar lämna ut uppgifter till polisen även efter kontorstid

2017-09-13

Telenor kommer att börja lämna ut uppgifter för brottsutredning till Polismyndigheten även efter kontorstid, efter Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av bolaget.

Tillsynen handlar om Telenors skyldighet att anpassa sin verksamhet i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation för att kunna verkställa ett beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Polismyndigheten har i en skrivelse till PTS framfört att myndigheten inte har kunnat få ut efterfrågade uppgifter efter kontorstid, eftersom Telenor inte har haft personal med rätt behörighet på plats för att hantera uppgifterna.

PTS har i tillsynen konstaterat att ett utlämnande av uppgifter måste ske i relativt nära anslutning till begäran då det annars riskerar att förlora sitt värde och att det därför inte är tillräckligt att lämna ut uppgifter under kontorstid.

Telenor har nu meddelat PTS att bolaget senast den 1 oktober kommer att förändra sina rutiner så att brottsbekämpande myndigheter, däribland Polismyndigheten, kommer att kunna få tillgång till uppgifter även efter kontorstid.

Eftersom PTS bedömer att Telenor efter denna förändring uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation, avskriver myndigheten tillsynen.

Läs avskrivningsbeslutet

Mer information
Anders Lindell, nätsäkerhetsavdelningen: 073-644 55 41
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.