PTS samråder analys av marknaden för högkvalitativt tillträde

2016-06-08

PTS genomförde i oktober 2015 ett första samråd avseende avgränsningen av marknaden. De synpunkter som då inkom har beaktats i det fortsatta arbetet.

Detta andra samråd avser den vidare analys som PTS gjort av grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde, huvudsakligen baserat på försäljningsdata som insamlats för åren 2012 till 2015. Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett utkast till analys av marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet, och efterfrågar nu marknadens synpunkter på förslaget.

Marknaden har till den 1 juli 2016 på sig att lämna synpunkter på PTS förslag. 

PTS arbete på marknaden kommer att resultera i ett beslut, med planerad notifiering till EU-kommissionen under hösten 2016.

Läs underlaget

Mer information
Anders Öhnfeldt, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Hösten 2014 kom EU-kommissionen med en ny rekommendation om relevanta marknader, dvs. delmarknader inom elektronisk kommunikation som en regleringsmyndighet måste analysera och, om det föreligger konkurrensproblem, reglera. En av dessa relevanta marknader är marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet (marknad 4).

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års rekommendation), dvs. traditionella TDM-, PDH- och SDH-baserade förbindelser, samt ”carrier grade” Ethernet-förbindelser. För att kunna möta slutkundernas (företagens) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka marknadens omfattning.