PTS samråder marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde

2015-10-23

Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag till marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet, och efterfrågar nu marknadens synpunkter på förslaget.

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. För att kunna möta slutkundernas olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att marknadens omfattning kan behöva utökas.

PTS har utarbetat ett förslag till marknadsavgränsning, och vill nu ha marknadens synpunkter på detta. Förslaget skiljer sig från den förra marknadsavgränsningen, som gjordes 2013. De huvudsakliga skillnaderna gäller:

  • Slutkundsmarknaderna omfattar nu endast tjänsterna telefoni, internet och företagsintern kommunikation med högkvalitativ anslutning som levereras via en fast anslutningspunkt. Slutkunderna ställer krav på kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå.
  • Grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde omfattar nu utöver kapacitetstjänster med dedikerad kapacitet även kapacitetstjänster med icke-dedikerad kapacitet. Den kan vara med eller utan tjänstekvalitet (QoS) och grossistkunden har specificerade krav avseende, kvalitet, tillgänglighet eller servicenivå.

Marknaden har till den 13 november 2015 på sig att lämna synpunkter på PTS förslag. 

PTS arbete på marknaden kommer att resultera i ett beslut, med planerad notifiering till EU-kommissionen sommaren 2016.

Läs underlaget

Mer information
Anders Öhnfeldt, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Hösten 2014 kom EU-kommissionen med en ny rekommendation om relevanta marknader, dvs. delmarknader inom elektronisk kommunikation som en regleringsmyndighet måste analysera och, om det föreligger konkurrensproblem, reglera. En av dessa relevanta marknader är marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet (marknad 4).

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års rekommendation), dvs. traditionella TDM-, PDH- och SDH-baserade förbindelser, samt ”carrier grade” Ethernet-förbindelser. För att kunna möta slutkundernas (företagens) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka marknadens omfattning.