PTS förelägger TeliaSonera att lämna information till grossistkunder

2015-11-26

PTS konstaterar att TeliaSonera bryter mot de skyldigheter som företaget har på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) och förelägger bolaget att förändra sitt agerande.

Föreläggandet innebär att bolaget ska lämna ut mer information till andra operatörer i samband med utbyggnad av fibernät.

TeliaSonera ska på begäran av en grossistkund lämna information om fastigheter där det finns en beställning av fiber men där fiberanslutningen inte levererats. Denna information är viktig för att en tillträdande operatör ska kunna planera en eventuell etablering och bedöma om det finns förutsättningar att ansluta tillräckligt många kunder. PTS konstaterar att TeliaSonera inte lämnar ut den aktuella informationen och förelägger därför företaget att på begäran lämna ut den aktuella informationen.

TeliaSonera ska senast den 1 december 2015 ha rättat sig efter föreläggandet.

Länk till föreläggandet

Mer information
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

2015-12-04 OBS:PTS föreläggande har överklagats av TeliaSonera och inhiberats av Förvaltningsrätten i Stockholm. Det innebär att PTS föreläggande inte gäller i väntan på rättslig prövning.

Marknaden för lokalt tillträde

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Soneras nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia Soneras nät.