Nya regler ska säkerställa långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete

2015-01-26

PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet för att säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Förslagen skickas nu på remiss. Sista svarsdatum är den 23 februari 2015.

Samhället är beroende av elektronisk kommunikation. Det är viktigt att dessa är driftsäkra. Beroendet och förväntningar ökar hela tiden. Det finns sedan år 2007 allmänna råd kring driftsäkerhet, men PTS ser nu behov av att förtydliga reglerna om driftsäkerhet.

PTS föreslår därför nya föreskrifter på området, som ska leda till att nät och tjänster ska vara driftsäkra. Föreskrifterna innehåller bland annat generella krav på riskanalys, incidenthantering och kontinuitetsplanering samt specifika krav på reservkraft och redundans.

– Tanken med föreskrifterna är att beskriva vad som ska uppnås, snarare än tekniskt detaljerade regler som beskriver hur detta ska uppnås, säger Anna Wibom, PTS nätsäkerhetsavdelning.

– Lagen ställer krav på en grundläggande nivå av driftsäkerhet som ska säkerställa att privatpersoner och företag ska ha tillgång till driftsäkra elektroniska kommunikationer. Därutöver ska det finnas en marknad där användarna tar ansvar för att säkra sin kommunikation och där tillförlitlighet och säkerhet blir ett konkurrensmedel bland operatörerna.

Förslagen på remiss

PTS förslag på regler för driftsäkerhet skickas nu ut på remiss. Senast den 23 februari ska svaren ha inkommit.

Klicka här för att läsa remissen av föreskrifterna.

Mer information
Anna Wibom, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 070-379 55 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Tillhandahållare av kommunikationsnät och -tjänster är skyldiga att säkerställa att verksamheten, t.ex. tillhandahållandet av en bredbands- eller telefonitjänst, uppfyller en grundläggande, rimlig nivå av driftsäkerhet. PTS har tidigare utfärdat allmänna råd om hur säkerhetsarbete kan bedrivas för att uppfylla lagens krav.

PTS kan konstatera att det finns två tydliga trender som innebär att kraven på driftsäkerhet i nät och tjänster behöver tydliggöras. Den första trenden är att användningen av elektroniska kommunikationstjänster fortsätter att öka i samhället. Den andra trenden är att beroendet av elektronisk kommunikation även det fortsätter att öka.

De föreslagna föreskrifterna innebär att marknadens aktörer är skyldiga att upprätthålla en rimlig nivå av driftsäkerhet i sina nät och tjänster. Ett av syftena med föreskrifterna är således att förtydliga den grundläggande nivå av driftsäkerhet som ska upprätthållas genom att konkret ange områden för vilka tillhandahållare måste vidta skyddsåtgärder samt att säkerställa att dagens skyddsnivå upprätthålls.