Nya EU-regler om nätneutralitet och roaming

2015-11-26

Den nya förordning som i dag träder i kraft i EU, medför att nya regler införs på områdena för nätneutralitet och internationell roaming.

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för de nya reglerna och arbetar nu inom ramen för det europeiska samarbetsorganet BEREC för att ta fram riktlinjer och underlag.

Mer information om de nya reglerna finns på EU-kommissionens webbplats.

Den slutliga förordningstexten har nu publicerats av EU-kommissionen.

Berec informerar om sitt arbete med förordningen i ett pressmeddelande.

Nätneutralitet

Nätneutralitetsregleringen, som enligt förordningen ska gälla från den 30 april 2016, syftar till att säkerställa att trafik över internet inte diskrimineras och att slutanvändares rätt till ett öppet internet bevaras. För att åstadkomma detta har en lång rad rättigheter och skyldigheter utformats för internetleverantörer, slutanvändare och regleringsmyndigheterna.

Bland de nya reglerna finns en grundläggande rätt för slutanvändare att ta del av det innehåll, de tjänster och de applikationer de vill över sin internetanslutning. Rätten till valfrihet är central i regleringen och får inte inskränkas av internetleverantörer genom t.ex. begränsande avtalsvillkor eller affärsmetoder. Vidare kommer internetleverantörer endast tillåtas hantera trafik över internet under särskilda omständigheter och om vissa förutsättningar, som t.ex. icke-diskriminering, är uppfyllda. Dessutom införs nya krav på transparens kring upp- och nedladdningshastigheter samt tydligare rättigheter för slutkunder när tjänsten inte lever upp till vad som beskrivits.

PTS ska i egenskap av regleringsmyndighet på området säkerställa att reglerna följs och verka för en fortsatt god tillgång till icke-diskriminerande internetanslutningstjänster. PTS kommer att vara aktiv i BEREC med att ta fram riktlinjer för hur tillsynen ska gå till i praktiken. BERECs riktlinjer väntas bli klara i augusti 2016.

Internationell roaming

De nya reglerna innebär att förordningen (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen kommer att ändras.

Syftet med regleringen är att avskaffa tilläggsavgifter för roaming inom EU per den 15 juni 2017. Konsumenter ska således inte debiteras några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för samtal, sms och data oavsett var de befinner sig inom unionen. 

Den nya regleringen innebär också att man inför en policy för skälig användning avseende konsumtionen av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som tillhandahålls till tillämpligt nationellt slutkundspris, liksom regler för ett hållbart avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet. Kommissionen ska, senast den 15 december 2016 och efter samråd med BEREC, anta genomförandetakter som fastställer detaljerade bestämmelser i dessa delar.

EU-kommissionen ska vidare genomföra en översyn av grossistledet på marknaden för internationell roaming för att bedöma vilka åtgärder som kan anses nödvändiga för att tilläggsavgifterna för roaming i slutkundsledet ska kunna avskaffas senast den 15 juni 2017. Slutsatserna ska överlämnas till EU-parlamentet och rådet senast den 15 juni 2016 och åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

PTS ska i egenskap av regleringsmyndighet säkerställa att reglerna följs och årligen informera kommissionen om tillämpningen av dem. PTS kommer nu, via arbete inom BEREC, att bidra till arbetet med att ta fram underlag på uppdrag av kommissionen.

Mer information

Fredrik Kapper, konkurrensavdelningen (roaming), tfn: 073-644 56 42