Domar från Förvaltningsrätten i Stockholm i de s.k. ”fotnotstvisterna”

2015-10-23

Förvaltningsrätten har genom domar den 22 oktober 2015 avgjort tvister dels mellan TeliaSonera och Tele2 avseende terminering i det fasta nätet och dels mellan Tele2 och Hi3G (Tre) avseende terminering i det mobila nätet.

De överklagade tvistlösningsbesluten från PTS har sin grund i de s.k. ”fotnotsdomarna”, varigenom kammarrätten i Stockholm upphävde tidigare beslut från PTS (kammarrättens mål nr 1637-10, 486-10 och 487-10).

Förvaltningsrätten har nu fastställt PTS beslut om nivåer för prissättning av mobil terminering för perioden 1 juli 2009 till 30 juni 2010. Därigenom avslår domstolen överklagandena från såväl Tre som från Tele2.

Förvaltningsrätten har när det gäller fasta termineringspriser ändrat PTS beslut genom att bifalla Tele2s överklagande, och fastställt priser för perioden 24 april 2008 till 31 december 2008 samt perioden den 1 januari 2009 – den 31 december 2009. Domstolen avslår yrkandena från TeliaSonera.

PTS anser att detta är ett viktigt steg mot ökad regulatorisk stabilitet på marknaden. I och med att dessa långvariga tvister nu avgörs finns det förutsättningar för branschen att lösa den osäkerhet som har rått om priser för dessa perioder.

PTS analyserar nu domarna mer i detalj. Parterna har tre veckor på sig att överklaga domarna från den dag de fått del av besluten.

Ta del av domarna:

FR-dom i mål 30651-12, 30841-13

FR-dom i mål 5524-14, 5835-14

Mer information
Jenny Bohman, rättssekretariatet, tfn: 073-644 57 19