Skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2014

2014-04-02

PTS ambition är att under 2014 fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde som inkluderar prisnivåer och som tar hänsyn till EU:s kommande rekommendation om relevanta marknader.

Post- och telestyrelsens (PTS) ambition är att fatta skyldighetsbeslut om nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2014. Däremot kommer myndigheten inte att hinna notifiera ett beslutsförslag till EU-kommissionen innan sommaren, som tidigare meddelats.

PTS genomförde under perioden den 7 februari till den 7 mars 2014 en remiss och har nu analyserat de synpunkter som kom in från marknadens aktörer. PTS konstaterar att det finns skilda åsikter och intressen i förhållande till PTS förslag. PTS bedömer samtidigt att marknadsförhållandena är relativt stabila vad gäller investeringar och antal aktörer på olika nivåer av värdekedjan, och vi har internationellt sett fördelaktiga priser på slutkundsnivå.

PTS har nu tagit ställning till vad som återstår i arbetet med besluten och enligt PTS bedömning har viktiga vägval nu gjorts och stora delar av beslutsförslagen finns på plats. Men för att försäkra sig om att regleringen blir så tydlig som möjligt och att marknaden får stabila och förutsägbara villkor, behöver PTS göra några kompletteringar och vissa förtydliganden:

  • Fastställa prisnivåer i skyldighetsbesluten i enlighet med den möjlighet som PTS får i och med ändringar i LEK den 1 juli 2014, om riksdagen under våren antar regeringens förslag om denna lagändring. PTS planerar att utgå ifrån nu gällande version av PTS kalkylmodell.
  • Ta hänsyn till EU-kommissionens kommande rekommendation om relevanta marknader, som är planerad att antas i början av hösten.
  • Förtydliga beslutsförslaget när det gäller förstärkt icke-diskriminering (EOI) och hur den ska tillämpas i praktiken.
  • Invänta Konkurrensverkets analys av marknadssituationen avseende bitströmstillträde.

PTS kommer att fortsätta dialogen med marknadens aktörer i arbetet med att färdigställa skyldighetsbesluten.

För mer information:
Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 26
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Bakgrund skyldighetsbeslut nätinfrastrukturtillträde:

  • PTS förslag är att införa en förstärkt icke-diskriminering samt att lätta på prisskyldigheten avseende fibertillträde (när vissa förutsättningar är uppfyllda).
  • Förslaget om förstärkt icke-diskriminering rekommenderas av EU-kommissionen och syftet är främja såväl konkurrens som investeringar i utbyggnad av ny och förbättrad infrastruktur.
  • Förstärkt icke-diskriminering innebär att aktören med betydande inflytande på marknaden ska tillhandhålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor, t.ex. samma beställningssystem och leveransvillkor.
  • När den förstärkta icke-diskrimineringsskyldigheten är införd och tekniska och ekonomiska test (replikerbarhetstest) är uppfyllda kan prisregleringen på fibertillträde lyftas bort, under förutsättning att det finns någon faktor som håller nere fiberpriset på slutkundsnivå.