PTS beslutar om en strategi för framtidens telefoninummerplan

2014-04-24

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar om en strategi med förändringar för framtidens telefoninummerplan, som på lång sikt innebär att riktnumren tas bort i Sverige. På kort sikt kommer det ändå att bli möjligt att flytta med sitt fasta telefonnummer till ett annat riktnummerområde. Det framgår i "PTS strategi för telefoninummerplanen" som PTS beslutat om idag.

Teknik- och samhällsutvecklingen har gjort att den svenska telefoninummerplanens struktur är föråldrad. Den kan i vissa fall hindra utvecklingen av nya tjänster. PTS ser därför behov av förändringar av telefoninummerplanen på lång och kort sikt så att konsumenternas önskan om mobilitet och flexibilitet tillgodoses när de använder telefonitjänster.

På lång sikt (>10 år) innebär förändringarna av telefoninummerplanen bland annat att riktnumren i Sverige tas bort och att samma nummerserier används för mobiltelefoni och fast telefoni. Förändringarna kommer att genomföras på ett kontrollerat sätt, så att exempelvis kostnader kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Därför är det lämpligt att genomföra stora förändringar på lång sikt.

Det finns ändå behov av att anpassa nummerplanen till utvecklingen på marknaden. PTS strategi för telefoninummerplanen innehåller därför också förändringar av mindre ingripande karaktär som vi ser som lämpliga att genomföra på relativt kort sikt. Exempel på en sådan förändring är att konsumenter får använda sitt telefonnummer även i ett annat riktnummerområde.

PTS bedömer att förändringarna på lång sikt är beroende av utvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, exempelvis utvecklingen av samtalsavgiften för samtal till fastnätsnummer respektive mobilnummer. PTS kommer kontinuerligt att följa denna utveckling, och de långsiktiga förändringarna kommer förmodligen inte genomföras inom de närmsta 10 åren. PTS bedömer att förändringarna i nummerplanen på kort sikt kan genomföras inom 1-3 år.

Strategin för telefoninummerplanen har varit ute på remiss hos marknaden. De synpunkter som kommit in var överlag positiva till strategin och dess upplägg med förändringar på lång respektive kort sikt.

Bakgrund kring arbetet med inriktning för telefoninummerplanen

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen, regelverket för hur telefonnummer får användas i Sverige. PTS tilldelar nummerkapacitet till operatörer/tjänsteleverantörer samt andra juridiska personer och näringsidkare som behöver det för sin verksamhet.

Myndigheten har tagit fram en förstudie med sex olika förslag på hur nummerplanen kan förändras för att möta upp mot slutanvändares ökade behov av flexibilitet och mobilitet vid användning av sina kommunikationstjänster. Efter att förstudien varit på remiss har PTS gått vidare med två av förstudiens förslag. Därefter har PTS låtit genomföra en utredning av de ekonomiska konsekvenserna av dessa alternativ. Baserat bland annat på förstudien och utredningen av de ekonomiska konsekvenserna har PTS tagit fram en strategi för telefoninummerplanens utveckling på lång och kort sikt.

PTS har nu fattat beslut om strategin för telefoninummerplanen.

PTS strategi för telefoninummerplanen

För mer information:
Bo Martinsson, tfn: 08-678 56 53
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55